Vilkår

Her finner du en oversikt over alle vilkår tilknyttet våre produkter og tjenester.

Visning og nedlasting av angreskjema: https://pdfhost.io/v/94pYM79PZ_Angreskjema_fjernsalg_av_varer
Angreretten er forbeholdt privatkunder.

Generelt om angrerett

 Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte (se side 2 av dette skjemaet). Fristen løper ved fjernsalg uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Det er ingen tilsvarende frist ved salg utenfor fast utsalgssted. 

Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Du kan bruke dette skjemaet som skal være utfylt av selgeren som spesifisert nedenfor. Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan dokumenteres.

Opplysningene i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte når kravene i § 9 jf. § 7 er oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysningene selgeren skal fylle ut. Se utdrag fra §§ 9 og 7 nedenfor. 

§ 9. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse ved avtaler om varer og andre tjenester enn finansielle tjenester 

I forbindelse med inngåelse av en avtale skal forbrukeren motta følgende opplysninger skriftlig på et varig medium som forbrukeren råder over: 

 1. a) opplysningene som nevnt i § 7 første ledd bokstav a-f 
 2. b) vilkårene og framgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten 
 3. c) opplysninger om eventuell ettersalgsservice og gjeldende garantivilkår 
 4. d) vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er tidsubegrenset eller av mer enn ett års varighet 
 5. e) bekreftelse av bestillingen. 

Ved kjøp av varer skal forbrukeren motta opplysningene senest ved levering. Ved avtaler om varer som skal leveres til en annen enn kjøperen, kan det avtales at opplysningene skal gis først etter levering av varen. Opplysningene etter bokstav b-e skal uansett gis etter avtaleinngåelsen, selv om de er gitt på denne måten tidligere. 

§ 7. Opplysningsplikt ved avtaler om varer og andre tjenester enn finansielle tjenester 

Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbrukeren har krav på etter annen lovgivning. Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om: 

 1. a) varens eller tjenestens viktigste egenskaper 
 2. b) de totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen 
 3. c) om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) eller ikke 
 4. d) alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser 
 5. e) selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse 
 6. f) tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i 

Oppgjør og returkostnader ved bruk av angreretten

Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt (alle kostnader som faktisk er belastet kunden, herunder porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr), og selgeren skal ha tilbake varen. 

Eventuelle kostnader ved retur av varer skal bæres av selgeren dersom avtalen er inngått ved telefonsalg eller salg utenfor fast utsalgssted (f.eks. dørsalg, gatesalg, messesalg og “homeparties”). Dersom avtalen er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f.eks. postordresalg, internettsalg og tv-shopping) må du bære returkostnadene selv, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig. 

Andre opplysninger

Du mister ikke angreretten ved å åpne en vareforsendelse, så lenge varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter bl.a. forbrukerkjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler eller forsinkelser. Dersom du beholder varen, kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare), erstatning eller heve kjøpet (få pengene tilbake). Du må da reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen/mangelen. Har du spørsmål om angrerettloven, forbrukerkjøpsloven eller andre regler som angår deg som forbruker, kan du kontakte Forbrukerrådet på tlf. 815 58 200. Internettadresse: http://www.forbrukerportalen.no 

 

 

BETINGELSER TILKNYTTET KJØP OG LEVERING AV VARMEPUMPER

Ved bestilling vil følgende betingelser være gjeldende mellom: (1) Tinn Energi & Fiber AS, org.nr. 925315044 («Selger»); og (2) Navn: Bestiller («Kjøper»). (3) Ekstern partner står for installasjon og levering, heretter kalt «Leverandør».

1 SALGSGJENSTAND OG KJØPESUM

Partene er enige om at Kjøper skal kjøpe følgende produkt («Produktet») fra Selger: varmepumpe inkl. installasjon. Prisen Kjøper skal betale for Produktet er oppgitt ved salgstidspunktet og inkluderer frakt og montering under oppgitte forutsetninger. Montering er kun inkludert ved bestilling av varmepumper. Alle priser er oppgitt inkl. mva. Produktet selges og monteres kun i hele Norge (eks. Svalbard/Jan Mayen).

2 KRAV OM STRØMAVTALE

Ved betaling av hele beløpet er det ikke krav til strømavtale hos Selger. Det er en forutsetning for å kunne kjøpe Produktet fra Selger med nedbetaling at Kjøper har en eksisterende strømavtale hos Selger. Denne kan også opprettes ved kjøp og må være aktiv gjennom hele nedbetalingsperioden dersom Kjøper velger dette alternativet. Dersom strømavtalen avsluttes i nedbetalingsperioden, vil det resterende beløpet for varmepumpen faktureres i sin helhet.

3 KREDITTSJEKK

Selger forbeholder seg retten til å gjennomføre kredittsjekk av Kjøper ved bestilling. Selger forbeholder seg også rett til å kansellere ordren med bakgrunn i kredittsjekk.

3 INSTALLERING

Montering og installering av varmepumpe inngår i prisen som er avtalt under punkt 1, og utføres av («Leverandøren»), på vegne av Selger. Hva som er inkludert og ikke inkludert i den avtalte installeringen er spesifisert i avtalens Bilag 2. Elektrisk installasjon inngår ikke i standard installasjon og kunden må selv bestille elektriker. Kunden må sørge for å ha jordet strømtilførsel til nettledningen på utedelen innenfor 2 m fra strøm tilkoblingspunkt.

4 LEVERING

4.1 Leveringssted

Produktet skal anses levert når Leverandøren har utført installasjonen av Produktet hos Kjøper og Leverandøren har bekreftet at igangkjøring og kontroll av installasjonen er gjennomført. Produktet anses levert når Kjøper mottar Produktet.

4.2 Leveringstid

Tidspunkt for levering og installering avtales separat mellom Kjøper og Leverandøren. Dersom levering ikke lar seg gjennomføre til avtalt tid som følge av forhold på Kjøpers side, utskytes leveringstiden, og ny tid for levering må avtales mellom Kjøper og Leverandøren. Begge parter plikter i så fall å bidra til at levering kan gjennomføres så snart som mulig.

5 BETALING AV KJØPESUMMEN

Kjøpesummen kan betales avdragsvis over 36 måneder for bestilling av varmepumpe, hvorav den totale kjøpesummen av salgsgjenstanden er fordelt per måned. Kjøper kan også velge å betale hele summen ved kjøp eller betale ut resterende sum underveis i nedbetalingen. Dersom Kjøper avslutter sin strømavtale hos Selger, skal resterende del av Kjøpesummen og ubetalte fakturaer faktureres umiddelbart ved strømavtalens avslutning. Forsinkelsesrente påløper ved forsinket betaling i henhold til forsinkelsesrenteloven.

6 ØVRIGE VILKÅR

De øvrige vilkår som gjelder for kjøpet av Produktet fremgår av Selgers alminnelige salgs- og leveringsvilkår inntatt som denne avtalens Bilag 1.

7 BILAG

Bilag 1: Selgers alminnelige salgs- og leveringsvilkår Bilag 2: Leverandørens vilkår for montering og installering Bilag 3: Angrerettskjema 2 av 8 Bilag 1: Selgers alminnelig salgs- og leveringsvilkår

BILAG 1

1 AVTALEN

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, kjøpekontrakten, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2 DEFINISJONER

Begrep som er definert i kjøpekontrakten mellom Selger og Kjøper skal ha samme betydning når de brukes i disse alminnelige vilkårene.

3 RISIKOENS OVERGANG

Fra levering skjer har Kjøper risikoen for enhver skade som Produktet måtte bli påført eller utsatt for. Kjøpers plikt til å betale Kjøpesummen faller ikke bort ved at produktet etter risikoens overgang går tapt, skades eller minskes som følge av hendelser som ikke beror på Selger eller Leverandøren. Unnlater Kjøper å overta Produktet selv om leveringstidspunktet er kommet, har Kjøper risikoen for tap eller skade som følge av egenskaper ved Produktet selv.

4 PRODUKTETS EGENSKAPER

Produktet skal være i samsvar med de krav til art, kvalitet og andre egenskaper som fremkommer av denne avtalen og passe for de formål som Produktene normalt brukes til. Med mindre det fremgår noe annet av denne avtalen, er Selger ikke kjent med at Produktet skal passe for et bestemt formål for Kjøper.

5 AVBESTILLING

Avbestilling i forbrukerkjøp kan kun skje før levering og mot erstatning for Selgers fulle økonomiske tap. Retur etter levering fritar ikke Kjøper fra å betale kjøpesummen.

6 ANGRERETT

Dersom avtalen om kjøp av Produktet er inngått ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted og Kjøper er en forbruker, gjelder bestemmelsene i “Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.” I tillegg gjelder angrerett etter finansavtalelovens § 51b der Produktet er solgt på kreditt. Kjøper kan da gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at Selger har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Kunden må gi Leverandøren melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom Selger, enten selv eller via Leverandøren, ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger Selger, enten selv eller via Leverandøren, for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen Kjøper mottok opplysningene. Dersom Produktet er levert og montering er påbegynt på tidspunktet Kjøper velger å benytte seg av angreretten, er Kjøper forpliktet til å betale en forholdsmessig andel av den avtalte prisen for montering av Produktet.

7 KONTRAKTSBRUDD FRA SELGERS SIDE

Dersom Produktet ikke blir levert eller blir levert for sent, og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold på hans side, kan Kjøper gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser etter forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Alle krav skal rettes til Leverandøren. Det samme gjelder dersom det foreligger mangler ved Produktet etter bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven. Feil ved det leverte produkt som oppstår som følge av Kjøpers manglende vedlikehold eller som på annen måte skyldes Kjøpers forhold, er ikke Selgers ansvar. Kjøper kan ikke kreve erstatning etter forbrukerkjøpsloven for tap som følge av personskade eller for tap i Kjøpers næringsvirksomhet. Forandring av fabrikasjonsmodell mellom kontraktsinngåelsen og avtalt leveringstid gir ikke Kjøper krav mot Selger på endret levering.

8 KJØPERS KONTRAKTSBRUDD

Dersom Kjøper ikke betaler eller oppfyller sine øvrige plikter etter avtalen kan Selger kreve oppfyllelse, erstatning, heving og/eller erstatning etter forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Selger kan utøve hevingsrett selv om produktet allerede er overtatt av Kjøper. Ettersom Produktet er solgt på kreditt kan Selger, enten selv eller via Leverandøren, ved vesentlig mislighold av 3 av 8 Kjøpers betalingsplikt kreve Produktet tilbakelevert og økonomisk oppgjør etter bestemmelsene i finansavtaleloven.

9 REKLAMASJONER

Selger mottar og behandler reklamasjoner. Leverandøren skal videre utføre nødvendige reparasjoner, foreta omlevering og/eller dekke de tap som kunden har krav på etter denne avtalen som følge av at et Produkt er mangelfullt. Dersom Kjøper vil gjøre gjeldende en mangel må han innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen gi Leverandøren melding hvor mangelen påberopes og hvor det angis hva feilen består i eller hvordan denne viser seg. Reklamasjon må skje senest 2 år etter den dag Kjøper overtok produktet. Er produktet eller deler av produktet ved vanlig bruk og vedlikehold ment å vare vesentlig lenger og gjelder et forbrukerkjøp, er fristen likevel 5 år for så vidt gjelder slike produkter/deler. Dersom Leverandøren er konkurs eller har avsluttet sin virksomhet på annen måte, skal reklamasjoner og henvendelser angående reklamasjoner rettes direkte til leverandørens overordnede avtalepart.

10 SALGSPANT

Kjøper er gitt kreditt for Kjøpesummen og Selger har derfor salgspant i det leverte Produktet til sikkerhet for betaling av Kjøpesummen med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven og saksomkostninger som den forsinkede betaling medfører. Salgspantet frafalles først når Kjøpesummen, med nevnte tillegg, i sin helhet er betalt. Kjøper er ikke berettiget til videresalg av Produktet før den samlede Kjøpesummen, med tillegg av renter og omkostninger, i sin helhet er betalt. Kjøper er forøvrig forpliktet til å besørge nødvendig vedlikehold av og til å behandle Produktet med varsomhet slik at unødvendig skade eller verdiforringelse unngås.

11 PERSONOPPLYSNINGER

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Selger. Med mindre Kjøper samtykker til noe annet, kan Selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Selger skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøpers personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at Selger skal få gjennomført avtalen med Kjøper, eller i lovbestemte tilfelle.

12 LOVVALG OG VERNETING

Avtalen er underlagt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Dersom ikke noe annet følger av ufravikelig lovgivning, skal enhver tvist som måtte oppstå med utspring i denne avtalen eller andre dokumenter knyttet til avtalen avgjøres ved ordinær domstolsbehandling med Nord-Troms tingrett som avtalt verneting. 4 av 8

Bilag 2

Leverandørens vilkår for montering og installering

I standard installasjon er følgende inkludert:

 • Inntil 4 meter rørstrekk.
 • Hulltaking i trevegg (maksimal veggtykkelse 30 cm).
 • Innedel montert på innsiden av yttervegg. Maksimal høyde 2,5 m.
 • Utedel montert på vertikal betongmur, høyt nok over bakkenivå i forhold til locale snøforhold. Mellom 0,3 til 1,2 m over bakken.
 • Hull for gjennomføring i trevegg.
 • 3 meter nettledning.
 • 4 meter kabel mellom inne og utedel.
 • 4 meter kjølemedierør, 4 meter drensrør.
 • 4 meter plastkanal (inklusive bend ol).
 • 4 stk vibrasjonsdempere.
 • 1 stk veggfeste.
 • Enkel demonstrasjon av maskin for kunde.
 • Kjøring en tur til kunde for montering i Tinn, Hjartdal, Midt-Telemark, Seljord, Rauland/Vinje kommune. Det forutsettes at det er bilvei helt frem.
 • Montering betinger min. 2 pumper i samme geografiske område.

Ikke inkludert i standard montasje:

 • Elektrisk installasjon inngår ikke i standard installasjon og du må selv bestille elektriker. Du må sørge for å ha jordet strømtilførsel til nettledningen på utedelen innenfor 2 m fra strøm tilkoblingspunkt.
 • Oppsett/tilkopling av Wifi i nettverket er ikke inkludert.
 • Boring gjennom lettmur eller kjerneboring.
 • Lift eller stillas for montering over arbeidshøyde

Når kan jeg ha behov for tillegg?

Standard installasjon vil dekke manges behov, men noen trenger litt i tillegg. Tillegg til standard installasjon avtales og faktureres direkte av montøren. Tenk igjennom plassering av både innedel og utedel. Hvis avstanden er lang mellom dem kan det bli behov for ekstra rør. Hvis utedelen plasseres høyt opp på fasaden kan bruk av stillas komme i tillegg. Innedelen må være plassert over utedelen, ellers kan det bli behov for drenspumpe for å fjerne kondensvann. Drenspumpe vil da komme i tillegg. Hvilken type vegg skal hull gjennomføring gjøres i? Det kan bli tillegg for gjennomføring i tykk vegg eller vegg av annet material enn tre.

Erfaringsmessig kan noe av dette komme i tillegg:

 • Nedmontering og fjerning av gammel varmepumpe.
 • Rør utover 4 meter
 • Etterfylling av kjølemedium
 • Varmepumpehus eller tak
 • Konsoll lav mur
 • Markstativ
 • Servicebil, km og kjøring utover 20 kilometer
 • Timerate for arbeid utover standard montering
 • Tillegg for boring i leca/mur/tegl eller tykk, vanskelig, hard mur som fører til merarbeid.
 • Kjerneboring avhengig av veggens beskaffenhet og tykkelse, eventuelt faktureres faktiske kostnader ved bruk innleid av firma.

BETINGELSER TILKNYTTET KJØP OG LEVERING AV CHARGE AMPS -PRODUKTER

Ved bestilling vil følgende betingelser være gjeldende mellom: (1) Tinn Energi & Fiber AS, org.nr. 925315044 («Selger»); og (2) Navn: Bestiller («Kjøper»). (3) Bøen elektro står for installering av produktet, heretter kalt «Leverandør».

1 SALGSGJENSTAND OG KJØPESUM

Partene er enige om at Kjøper skal kjøpe følgende produkt («Produktet») fra Selger: Charge Amps elbillader inkludert standard installasjon. Prisen Kjøper skal betale for Produktet er oppgitt ved salgstidspunktet og inkluderer frakt og montering under oppgitte forutsetninger. Montering er kun inkludert ved bestilling av Charge Elbillader, ikke tilleggsprodukter. Alle priser er oppgitt inkl. mva. Produktet selges og monteres kun i Tinn Kommune, Hjartdal, Seljord, Midt -Telemark og Vinje kommune.

2 KRAV OM STRØMAVTALE

Det er en forutsetning for å kunne kjøpe Produktet fra Selger at Kjøper har en eksisterende strømavtale hos Selger. Denne kan også opprettes ved kjøp og må være aktiv gjennom hele nedbetalingsperioden dersom Kjøper velger dette alternativet. Dersom strømavtalen avsluttes i nedbetalingsperioden, vil det resterende beløpet for produktet/produktene faktureres i sin helhet.

3 KREDITTSJEKK

Selger forbeholder seg retten til å gjennomføre kredittsjekk av Kjøper ved bestilling. Selger forbeholder seg også rett til å kansellere ordren med bakgrunn i kredittsjekk.

3 INSTALLERING

Montering og installering av elbil-lader inngår i prisen som er avtalt under punkt 1, og utføres av Bøen Elektro, på vegne av Selger. Hva som er inkludert og ikke inkludert i den avtalte installeringen er spesifisert i avtalens Bilag 

4 LEVERING

4.1 Leveringssted

Produktet skal anses levert når Leverandøren har utført installasjonen av Produktet hos Kjøper og Leverandøren har bekreftet at igangkjøring og kontroll av installasjonen er gjennomført. Ved kjøp av kun ladekabel sendes Produktet direkte hjem til Kjøper. Produktet anses levert når Kjøper mottar Produktet.

4.2 Leveringstid

Tidspunkt for levering og installering avtales separat mellom Kjøper og Leverandøren. Dersom levering ikke lar seg gjennomføre til avtalt tid som følge av forhold på Kjøpers side, utskytes leveringstiden, og ny tid for levering må avtales mellom Kjøper og Leverandøren. Begge parter plikter i så fall å bidra til at levering kan gjennomføres så snart som mulig.

5 BETALING AV KJØPESUMMEN

Kjøpesummen kan betales avdragsvis over 36 måneder for bestilling av Charge Amps, hvorav den totale kjøpesummen av salgsgjenstanden er fordelt per måned. Kjøper kan også velge å betale hele summen ved kjøp eller betale ut resterende sum underveis i nedbetalingen. Dersom Kjøper avslutter sin strømavtale hos Selger, skal resterende del av Kjøpesummen og ubetalte fakturaer betales umiddelbart ved strømavtalens avslutning. Forsinkelsesrente påløper ved forsinket betaling i henhold til forsinkelsesrenteloven. 

6 ØVRIGE VILKÅR

De øvrige vilkår som gjelder for kjøpet av Produktet fremgår av Selgers alminnelige salgs- og leveringsvilkår inntatt som denne avtalens Bilag 1.

7 BILAG

Bilag 1: Selgers alminnelige salgs- og leveringsvilkår Bilag 2: Leverandørens vilkår for montering og installering Bilag 3: Angrerettskjema 2 av 8 Bilag 1: Selgers alminnelig salgs- og leveringsvilkår

BILAG 1

1 AVTALEN

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, kjøpekontrakten, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2 DEFINISJONER

Begrep som er definert i kjøpekontrakten mellom Selger og Kjøper skal ha samme betydning når de brukes i disse alminnelige vilkårene.

3 RISIKOENS OVERGANG

Fra levering skjer har Kjøper risikoen for enhver skade som Produktet måtte bli påført eller utsatt for. Kjøpers plikt til å betale Kjøpesummen faller ikke bort ved at produktet etter risikoens overgang går tapt, skades eller minskes som følge av hendelser som ikke beror på Selger eller Leverandøren. Unnlater Kjøper å overta Produktet selv om leveringstidspunktet er kommet, har Kjøper risikoen for tap eller skade som følge av egenskaper ved Produktet selv.

4 PRODUKTETS EGENSKAPER

Produktet skal være i samsvar med de krav til art, kvalitet og andre egenskaper som fremkommer av denne avtalen og passe for de formål som Produktene normalt brukes til. Med mindre det fremgår noe annet av denne avtalen, er Selger ikke kjent med at Produktet skal passe for et bestemt formål for Kjøper.

5 AVBESTILLING

Avbestilling i forbrukerkjøp kan kun skje før levering og mot erstatning for Selgers fulle økonomiske tap. Retur etter levering fritar ikke Kjøper fra å betale kjøpesummen.

6 ANGRERETT

Dersom avtalen om kjøp av Produktet er inngått ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted og Kjøper er en forbruker, gjelder bestemmelsene i “Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.” I tillegg gjelder angrerett etter finansavtalelovens § 51b der Produktet er solgt på kreditt. Kjøper kan da gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at Selger har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Kunden må gi Leverandøren melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom Selger, enten selv eller via Leverandøren, ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger Selger, enten selv eller via Leverandøren, for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen Kjøper mottok opplysningene. Dersom Produktet er levert og montering er påbegynt på tidspunktet Kjøper velger å benytte seg av angreretten, er Kjøper forpliktet til å betale en forholdsmessig andel av den avtalte prisen for montering av Produktet.

7 KONTRAKTSBRUDD FRA SELGERS SIDE

Dersom Produktet ikke blir levert eller blir levert for sent, og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold på hans side, kan Kjøper gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser etter forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Alle krav skal rettes til Leverandøren. Det samme gjelder dersom det foreligger mangler ved Produktet etter bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven. Feil ved det leverte produkt som oppstår som følge av Kjøpers manglende vedlikehold eller som på annen måte skyldes Kjøpers forhold, er ikke Selgers ansvar. Kjøper kan ikke kreve erstatning etter forbrukerkjøpsloven for tap som følge av personskade eller for tap i Kjøpers næringsvirksomhet. Forandring av fabrikasjonsmodell mellom kontraktsinngåelsen og avtalt leveringstid gir ikke Kjøper krav mot Selger på endret levering.

8 KJØPERS KONTRAKTSBRUDD

Dersom Kjøper ikke betaler eller oppfyller sine øvrige plikter etter avtalen kan Selger kreve oppfyllelse, erstatning, heving og/eller erstatning etter forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Selger kan utøve hevingsrett selv om produktet allerede er overtatt av Kjøper. Ettersom Produktet er solgt på kreditt kan Selger, enten selv eller via Leverandøren, ved vesentlig mislighold av 3 av 8 Kjøpers betalingsplikt kreve Produktet tilbakelevert og økonomisk oppgjør etter bestemmelsene i finansavtaleloven.

9 REKLAMASJONER

Selger mottar og behandler reklamasjoner. Leverandøren skal videre utføre nødvendige reparasjoner, foreta omlevering og/eller dekke de tap som kunden har krav på etter denne avtalen som følge av at et Produkt er mangelfullt. Dersom Kjøper vil gjøre gjeldende en mangel må han innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen gi Leverandøren melding hvor mangelen påberopes og hvor det angis hva feilen består i eller hvordan denne viser seg. Reklamasjon må skje senest 2 år etter den dag Kjøper overtok produktet. Er produktet eller deler av produktet ved vanlig bruk og vedlikehold ment å vare vesentlig lenger og gjelder et forbrukerkjøp, er fristen likevel 5 år for så vidt gjelder slike produkter/deler. Dersom Leverandøren er konkurs eller har avsluttet sin virksomhet på annen måte, skal reklamasjoner og henvendelser angående reklamasjoner rettes direkte til leverandørens overordnede avtalepart.

10 SALGSPANT

Kjøper er gitt kreditt for Kjøpesummen og Selger har derfor salgspant i det leverte Produktet til sikkerhet for betaling av Kjøpesummen med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven og saksomkostninger som den forsinkede betaling medfører. Salgspantet frafalles først når Kjøpesummen, med nevnte tillegg, i sin helhet er betalt. Kjøper er ikke berettiget til videresalg av Produktet før den samlede Kjøpesummen, med tillegg av renter og omkostninger, i sin helhet er betalt. Kjøper er forøvrig forpliktet til å besørge nødvendig vedlikehold av og til å behandle Produktet med varsomhet slik at unødvendig skade eller verdiforringelse unngås.

11 PERSONOPPLYSNINGER

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Selger. Med mindre Kjøper samtykker til noe annet, kan Selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Selger skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøpers personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at Selger skal få gjennomført avtalen med Kjøper, eller i lovbestemte tilfelle.

12 LOVVALG OG VERNETING

Avtalen er underlagt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Dersom ikke noe annet følger av ufravikelig lovgivning, skal enhver tvist som måtte oppstå med utspring i denne avtalen eller andre dokumenter knyttet til avtalen avgjøres ved ordinær domstolsbehandling med Nord-Troms tingrett som avtalt verneting. 4 av 8

Bilag 2

Leverandørens vilkår for montering og installering

Inkludert i pakke med installasjon:

 • Lader Charge Amps
 • Inntil 3 timer arbeid hos kunde
 • Kabel inntil 10m TFXP 5G6mm2
 • Automatsikring inntil 4x32A
 • Kjøring innenfor våre respektive kommuner (Tinn, Hjartdal, Seljord, Midt-Telemark og Vinje).

 

Forutsetninger for standardbetingelser

 • Det forutsettes inntil 4x32A kurssikring, og at lader innstilles til maks 28A.
 • Det forutsettes at det er tilstrekkelig plass under eksisterende avdekkinger i sikringsskap. Dersom dette ikke er tilfelle må det monteres egen avdekking til utstyr i sikringsskap. Dersom det ikke er plass til egen avdekking i sikringsskap må det monteres egen godkjent kapsling/skap for modulært materiell til ladesystemet.
 • Det forutsettes at det er tilstrekkelig kapasitet i kundens elektriske anlegg til å installere ladesystem for El-bil. Dersom tilgjengelig kapasitet er for liten, må anlegg utvides, noe som krever søknad til lokal netteier, og ombygging/nytt sikringsskap. Dette vil bli priset separat i hvert enkelt tilfelle direkte til sluttkunde. Et annet alternativ er å senke ladekapasiteten tilpasset kundens elektriske anlegg.
 • For kurssikring 40A, forutsettes kapasitet i kundens elektriske anlegg, og godkjenning fra nettselskap.
 • Det forutsettes at det er montert overspenningsvern i anlegget. Dersom dette ikke er tilfelle, avtales ny pris med Selger.
 • Tilgjengelig føringsvei uten hindringer
 • Installatør mottar på forhånd bilder og/eller annen dokumentasjon fra kunde som muliggjør forhåndsprosjektering. Dette legges inn i portal.
 • Pakkeprisen forutsetter at ikke søknad til netteier er nødvendig. Dersom søknad må sendes, avtales ny pris med Selger.
 • Kjøper er forpliktet til å opplyse om eventuelle forutsetninger som ikke er oppfylt før installasjon og eventuell ny pris avtales mellom Selger og Kjøper.

BETINGELSER TILKNYTTET OPPGRADERING AV SIKRINGSSKAP

Ved bestilling vil følgende betingelser være gjeldende mellom: (1) Tinn Energi & Fiber AS, org.nr. 925315044 («Selger»); og (2) Navn: Bestiller («Kjøper»). (3) Bøen elektro står for installering av produktet, heretter kalt «Leverandør».

1 SALGSGJENSTAND OG KJØPESUM

Partene er enige om at Kjøper skal kjøpe følgende produkt («Produktet») fra Selger: Oppgradering av sikringsskap inkludert standard installasjon. Prisen Kjøper skal betale for Produktet er oppgitt ved salgstidspunktet og inkluderer frakt og montering under oppgitte forutsetninger. Alle priser er oppgitt inkl. mva. Produktet selges og monteres kun i Tinn Kommune, Hjartdal, Seljord og Midt -Telemark.

2 KRAV OM STRØMAVTALE

Det er en forutsetning for å kunne kjøpe Produktet fra Selger at Kjøper har en eksisterende strømavtale hos Selger. Denne kan også opprettes ved kjøp og må være aktiv gjennom hele nedbetalingsperioden dersom Kjøper velger dette alternativet. Dersom strømavtalen avsluttes i nedbetalingsperioden, vil det resterende beløpet for produktet/produktene faktureres i sin helhet.

3 KREDITTSJEKK

Selger forbeholder seg retten til å gjennomføre kredittsjekk av Kjøper ved bestilling. Selger forbeholder seg også rett til å kansellere ordren med bakgrunn i kredittsjekk.

3 INSTALLERING

Montering og installering inngår i prisen som er avtalt under punkt 1, og utføres av Bøen Elektro, på vegne av Selger. Hva som er inkludert og ikke inkludert i den avtalte installeringen er spesifisert i avtalens Bilag 

4 LEVERING

4.1 Leveringssted

Produktet skal anses levert når Leverandøren har utført installasjonen av Produktet hos Kjøper og Leverandøren har bekreftet at igangkjøring og kontroll av installasjonen er gjennomført.  Produktet anses levert når Kjøper mottar Produktet.

4.2 Leveringstid

Tidspunkt for levering og installering avtales separat mellom Kjøper og Leverandøren. Dersom levering ikke lar seg gjennomføre til avtalt tid som følge av forhold på Kjøpers side, utskytes leveringstiden, og ny tid for levering må avtales mellom Kjøper og Leverandøren. Begge parter plikter i så fall å bidra til at levering kan gjennomføres så snart som mulig.

5 BETALING AV KJØPESUMMEN

Kjøpesummen kan betales avdragsvis over 36 måneder hvorav den totale kjøpesummen av salgsgjenstanden er fordelt per måned. Kjøper kan også velge å betale hele summen ved kjøp eller betale ut resterende sum underveis i nedbetalingen. Dersom Kjøper avslutter sin strømavtale hos Selger, skal resterende del av Kjøpesummen og ubetalte fakturaer betales umiddelbart ved strømavtalens avslutning. Forsinkelsesrente påløper ved forsinket betaling i henhold til forsinkelsesrenteloven. 

6 ØVRIGE VILKÅR

De øvrige vilkår som gjelder for kjøpet av Produktet fremgår av Selgers alminnelige salgs- og leveringsvilkår inntatt som denne avtalens Bilag 1.

7 BILAG

Bilag 1: Selgers alminnelige salgs- og leveringsvilkår Bilag 2: Leverandørens vilkår for montering og installering Bilag 3: Angrerettskjema 

BILAG 1

1 AVTALEN

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, kjøpekontrakten, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2 DEFINISJONER

Begrep som er definert i kjøpekontrakten mellom Selger og Kjøper skal ha samme betydning når de brukes i disse alminnelige vilkårene.

3 RISIKOENS OVERGANG

Fra levering skjer har Kjøper risikoen for enhver skade som Produktet måtte bli påført eller utsatt for. Kjøpers plikt til å betale Kjøpesummen faller ikke bort ved at produktet etter risikoens overgang går tapt, skades eller minskes som følge av hendelser som ikke beror på Selger eller Leverandøren. Unnlater Kjøper å overta Produktet selv om leveringstidspunktet er kommet, har Kjøper risikoen for tap eller skade som følge av egenskaper ved Produktet selv.

4 PRODUKTETS EGENSKAPER

Produktet skal være i samsvar med de krav til art, kvalitet og andre egenskaper som fremkommer av denne avtalen og passe for de formål som Produktene normalt brukes til. Med mindre det fremgår noe annet av denne avtalen, er Selger ikke kjent med at Produktet skal passe for et bestemt formål for Kjøper.

5 AVBESTILLING

Avbestilling i forbrukerkjøp kan kun skje før levering og mot erstatning for Selgers fulle økonomiske tap. Retur etter levering fritar ikke Kjøper fra å betale kjøpesummen.

6 ANGRERETT

Dersom avtalen om kjøp av Produktet er inngått ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted og Kjøper er en forbruker, gjelder bestemmelsene i “Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.” I tillegg gjelder angrerett etter finansavtalelovens § 51b der Produktet er solgt på kreditt. Kjøper kan da gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at Selger har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Kunden må gi Leverandøren melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom Selger, enten selv eller via Leverandøren, ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger Selger, enten selv eller via Leverandøren, for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen Kjøper mottok opplysningene. Dersom Produktet er levert og montering er påbegynt på tidspunktet Kjøper velger å benytte seg av angreretten, er Kjøper forpliktet til å betale en forholdsmessig andel av den avtalte prisen for montering av Produktet.

7 KONTRAKTSBRUDD FRA SELGERS SIDE

Dersom Produktet ikke blir levert eller blir levert for sent, og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold på hans side, kan Kjøper gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser etter forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Alle krav skal rettes til Leverandøren. Det samme gjelder dersom det foreligger mangler ved Produktet etter bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven. Feil ved det leverte produkt som oppstår som følge av Kjøpers manglende vedlikehold eller som på annen måte skyldes Kjøpers forhold, er ikke Selgers ansvar. Kjøper kan ikke kreve erstatning etter forbrukerkjøpsloven for tap som følge av personskade eller for tap i Kjøpers næringsvirksomhet. Forandring av fabrikasjonsmodell mellom kontraktsinngåelsen og avtalt leveringstid gir ikke Kjøper krav mot Selger på endret levering.

8 KJØPERS KONTRAKTSBRUDD

Dersom Kjøper ikke betaler eller oppfyller sine øvrige plikter etter avtalen kan Selger kreve oppfyllelse, erstatning, heving og/eller erstatning etter forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Selger kan utøve hevingsrett selv om produktet allerede er overtatt av Kjøper. Ettersom Produktet er solgt på kreditt kan Selger, enten selv eller via Leverandøren, ved vesentlig mislighold av 3 av 8 Kjøpers betalingsplikt kreve Produktet tilbakelevert og økonomisk oppgjør etter bestemmelsene i finansavtaleloven.

9 REKLAMASJONER

Selger mottar og behandler reklamasjoner. Leverandøren skal videre utføre nødvendige reparasjoner, foreta omlevering og/eller dekke de tap som kunden har krav på etter denne avtalen som følge av at et Produkt er mangelfullt. Dersom Kjøper vil gjøre gjeldende en mangel må han innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen gi Leverandøren melding hvor mangelen påberopes og hvor det angis hva feilen består i eller hvordan denne viser seg. Reklamasjon må skje senest 2 år etter den dag Kjøper overtok produktet. Er produktet eller deler av produktet ved vanlig bruk og vedlikehold ment å vare vesentlig lenger og gjelder et forbrukerkjøp, er fristen likevel 5 år for så vidt gjelder slike produkter/deler. Dersom Leverandøren er konkurs eller har avsluttet sin virksomhet på annen måte, skal reklamasjoner og henvendelser angående reklamasjoner rettes direkte til leverandørens overordnede avtalepart.

10 SALGSPANT

Kjøper er gitt kreditt for Kjøpesummen og Selger har derfor salgspant i det leverte Produktet til sikkerhet for betaling av Kjøpesummen med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven og saksomkostninger som den forsinkede betaling medfører. Salgspantet frafalles først når Kjøpesummen, med nevnte tillegg, i sin helhet er betalt. Kjøper er ikke berettiget til videresalg av Produktet før den samlede Kjøpesummen, med tillegg av renter og omkostninger, i sin helhet er betalt. Kjøper er forøvrig forpliktet til å besørge nødvendig vedlikehold av og til å behandle Produktet med varsomhet slik at unødvendig skade eller verdiforringelse unngås.

11 PERSONOPPLYSNINGER

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Selger. Med mindre Kjøper samtykker til noe annet, kan Selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Selger skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøpers personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at Selger skal få gjennomført avtalen med Kjøper, eller i lovbestemte tilfelle.

12 LOVVALG OG VERNETING

Avtalen er underlagt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Dersom ikke noe annet følger av ufravikelig lovgivning, skal enhver tvist som måtte oppstå med utspring i denne avtalen eller andre dokumenter knyttet til avtalen avgjøres ved ordinær domstolsbehandling med Nord-Troms tingrett som avtalt verneting. 4 av 8

Bilag 2

Leverandørens vilkår for montering og installering

I standard installasjon er følgende inkludert:

 • Komponenter med høy kvalitet
 • 1 stk Overbelastningsvern
 • 1 stk Overspenningsvern
 • 8 stk Kombiautomater 10-25A med 30mA jordfeilbryter
 • Installasjon og idriftsettelse av komponenter i sikringsskapet
 • Demontering og fjerning av komponenter og utstyr i sikringsskap
 • Samsvarserklæring på installasjonen
 • Kjøring en tur til kunde for montering i Tinn, Hjartdal, Midt-Telemark og Seljord. Det forutsettes at det er bilvei helt frem.

Standard installasjon er alltid inkludert og utføres av elektriker. Vårt kundesenter vil bekrefte å ha mottatt bestillingen og vil be deg sende bilder av sikringsskap. Når angrefristen på 14 dager er ute, vil du bli kontaktet for å avklare dato for installasjon og for eventuelle avklaringer.

Tillegg utover standard installasjon avtales direkte med elektriker og faktureres separat. Vær obs på at det kan komme en avgift til nettselskapet i tillegg.

I noen tilfeller kan det tilkomme et gebyr fra din lokale netteier, om man må koble fra strømmåler og/eller hovedsikring ved oppgradering av sikringsskapet. Dette faktureres også separat. Det er dessverre ikke noe vi som strømselskap har kontroll over.

Forutsetninger for standard installasjon er at boligen/leiligheten/hytta:

 • Har godkjent jordelektrode (gammelt vannrør er ikke godkjent)
 • At hovedvannkran er jordet
 • At avløpsrør er jordet (Gjelder ikke TN 400V anlegg)

Når du legger inn bestilling ber vi deg å laste opp tre bilder, en på sikringene og måler i ditt sikringsskap, en på kursoversikt og ett bilde som viser hele sikringsskap og vegg skapet er montert i/ på. Dette er informasjon som vi trenger for å gi deg best mulig service og en enkel installasjon.

Når elektriker kommer for å gjøre installasjon forutsettes ryddig og enkel tilkomst til sikringsskapet.

Betingelser for kjøp og brukervilkår for tjenester

Generelt

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard avtalebetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett.

Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettloven.

Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Partene

Selger

Firmanavn: Tinn Energi & Fiber AS Kontaktadresse: Storgata 4, 3660 Rjukan, Norge E-post: kundeservice@tinnenergi.no eller vårt kontaktskjema på www.tinnenergifiber.no

Telefon: 35 08 09 09 Organisasjonsnr.: 982 173 329

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift om ikke kjøper velger å vise priser uten merverdiavgift eller er registrert som bruker fra et land utenfor Norge. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til utlandet, Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.)

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Ordrebekreftelse

Du mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført, eller senest første virkedag etter bestilling. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen.

Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

Ved rentefri nedbetaling over strømregning, kreves en aktiv strømavtale med Tinn Energi & Fiber AS i hele nedbetalingstiden. Dette gjelder for både bedrifter og privatpersoner.

Levering m.v.

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen eller e-post som følger med ordrebekreftelse, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Installasjon av elektriker

Ved produkter som har inkluderer installasjon gjelder kjøring innenfor 25 km fra Rjukan.  Utover 25 km fra Rjukan kommer i tillegg. Faktureres direkte fra elektriker.

Installasjonen forutsetter at du har varmtvannsbereder på egen kurs i sikringsskapet, og at du allerede har termostat(er) som skal byttes ut. Eva Hub må kobles til strøm og internett med kabel, og plass i HAN port, må ha splitter hvis det er en annen løsning plugget i. HAN-porten på din AMS måler må åpnes. Pass på at du har dette klart før elektriker kommer.

Ekstra termostat

Dersom ekstra termostat(er) ønskes, kan dette legges til i bestillingsskjemaet. Farge følger fargen som er valgt i hovedpakken.

Tillegg på kr 1699,- pr. termostat + kr 400,- i ekstra montering pr. termostat. Ekstra termostat(er) faktureres direkte fra elektriker. 

Etter bestilling

Etter bestilling vil du motta en mail fra kundeservice som vil be deg sende et godt bilde av åpent sikringsskap! Bildet bør også vise veggen rundt sikringsskapet (er det innfelt eller ikke i veggen) + et godt bilde av innholdsoversikten til sikringsskapet.  

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt.

Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Kjøperen skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding etter angreretten ble gitt sende varene tilbake.

Dersom kjøperen uttrykkelig har valgt en annen type levering enn standardleveringen som selgeren tilbød, skal selgeren likevel ikke betale tilleggskostnadene dette medførte.

Tilbakebetaling skal skje uten unødig opphold, og senest 14 dager fra da selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt med kjøperen, skal tilbakebetalingen skje ved bruk av samme betalingsmiddel som kjøperen benyttet. Kjøperen skal ikke betale noen form for gebyr som følge av tilbakebetalingen, men kostnadene for returfrakt vil bli trukket på refusjonsbeløpet.

Selgeren kan holde tilbakebetalingen tilbake til varene er mottatt, eller til kjøperen har lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake.

Kjøperen må bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten brukes.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Selgeren kan kreve at forbrukeren erstatter verdireduksjon som følge av kjøperens håndtering av varene som ikke har vært nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon.

Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur.

Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt om “Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”.

Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at

leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende kravdirekte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt om “Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”.

Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreveavtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan

motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller om levering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt “Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr 500,- + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt “Kjøperens rettigheter ved forsinkelse” og “Kjøperens rettigheter ved mangel”.

Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer

dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

For øvrig informasjon om behandling av personopplysninger henvises til vår personvernerklæring.

Cookies

Vår nettbutikk inneholder såkalte cookies. Du kan se deg rundt i Internettbutikken uten cookies, men du kan ikke handle. Vi bruker cookies for å håndtere innholdet i din handlekurv. Det er en tekstfil som lagres på din datamaskin. Vi lagrer også informasjon om du har valgt å se kategorisidene med eller uten bilder. Dersom din webleser eller brannmur er innstilt til å hindre lagring av cookies kan nettsiden slutte å fungere eller du kan få problemer med å gjennomføre et kjøp.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

13) Se lov av 01. mars 2017 Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven).

Salgsforbehold og endringer

Tinn Energi & Fiber AS tar forbehold om prisendringer, trykkfeil og endringer i tekst, bilder og linker på våre nettsider. Tilbud gjelder så lenge lageret rekker dersom annet ikke er definert. Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

§ 1 Alminnelige vilkår

 • 1-1 Partene i avtalen

Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

 • 1-2 Avtaleforholdet

Avtalen består av denne standard kraftleveringsavtale, vilkårene for produktet kunden bestiller og eventuelt særskilt avtalte vilkår som kommer i tillegg til eller avviker fra standard kraftleveringsavtale. Ved eventuell motstrid, går særskilt avtalte vilkår mellom partene foran, så fremt dette ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Kraftleverandøren plikter å gjøre kunden oppmerksom på eventuelle bestemmelser i standardavtalen som fravikes, og hva det innebærer for kunden.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer salg av elektrisk kraft til forbrukere.

Ved tvil om forståelsen av begreper og uttrykk som er brukt i denne avtalen, skal definisjoner i vedlagte definisjonsliste legges til grunn.

 • 1-3 Avtaleinngåelse og skifte av kraftleverandør

Før avtalen inngås plikter kraftleverandøren, i tråd med kravene som følger av «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.», å gi opplysninger om sentrale forhold ved avtalen, herunder betalingsvilkår, eventuell bindingstid og totale kostnader kunden skal betale.

Kunden plikter å gi de personopplysninger og opplysninger om anlegget som kraftleverandør trenger for at kraftleveringsavtale skal kunne inngås.

I forbindelse med skifte av kraftleverandør, er en kraftleverandør som er gitt i oppdrag å iverksette et leverandørskifte, ansvarlig for korrekt oppsigelse av kundens eksisterende kraftleveringsavtale, jf. § 4-5 og § 5-3, med mindre annet er avtalt.

 • 1-4 Angrerett

Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.»

Kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kraftleverandøren har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Kunden må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen forbrukeren mottok opplysningene.

Benytter kunden seg av retten til å angre etter at kraftleverandøren har meldt leverandørskiftet til nettselskapet, må kunden betale for kraft som har blitt levert eller som vil bli levert inntil leveransen tidligst vil kunne bli avsluttet. Dette forutsetter at kunden uttrykkelig har bedt leverandøren om å begynne levering av strøm før angrefristen er utløpt og kraftleverandøren har gitt opplysninger om angreretten og fremgangsmåten for å benytte denne.

 • 1-5 Sikkerhetsstillelse

Kraftleverandør kan kreve at kunden stiller sikkerhet for betalingsforpliktelser av inntil 4 måneders antatt kraftbehov, dersom og så lenge det sannsynliggjøres fare for betalingsmislighold. Dersom kunden krever det, må kraftleverandørens krav om sikkerhetsstillelse begrunnes skriftlig.

 • 1-6 Taushetsplikt, bruk av personopplysninger og kredittvurdering

Kraftleverandør skal ikke utlevere personopplysninger som vedrører kunden eller noen i hans husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av opplysninger skjer

 1. med samtykke fra den opplysningen gjelder
 2. med hjemmel i lov, eller i forskrift gitt med hjemmel i lov eller
 3. som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Ved vurdering av kredittverdighet, kan kraftleverandøren, foruten offentlig tilgjengelige opplysninger, benytte egne kundeopplysninger og kredittopplysningsbyråer.

 

§ 2 Måling og avregning

 • 2-1 Måling av kraftforbruk

Måling av kraftforbruk foretas av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Kraftleverandør benytter måledata fra nettselskapet ved avregning av kunder.

 • 2-2 Feil ved måling eller avregning

Ved feil ved måledata meddelt av nettselskapet, ved feil håndtering av måledata, eller ved faktureringsfeil, kan kraftleverandør eller kunde kreve henholdsvis tilleggsbetaling eller tilbakebetaling. Som feil ved avregning regnes feil stipulert forbruk som følge av manglende eller feil måleravlesing.

Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling ved slike avregnings- eller målefeil kan kreves for den tid feilen kan dokumenteres. Etterberegning/godskriving skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget, og som hovedregel ikke ut over 3 år, jf. lov om foreldelse av fordringer. Tilleggsbetaling kan ikke kreves dersom feilen skyldes forhold hos kraftleverandøren eller noen kraftleverandøren svarer for, og kunden var i aktsom god tro.

 • 2-3 Fremgangsmåte ved krav om tilbakebetaling eller tilleggsbetaling

Krav om tilbakebetaling eller tilleggsbetaling på grunn av feil ved måledata eller feil håndtering av måledata, rettes direkte til nettselskapet som er ansvarlig for målingen. Det vises til nettleieavtalens § 5 for regler for kontroll av måleutstyr.

§ 3 Pris og betalingsvilkår

 • 3-1 Pris

Kraften leveres i henhold til avtalte produktbeskrivelse og pris.

 • 3-2 Betalingsvilkår

Fakturering skjer etterskuddsvis for en periode på 1 måned basert på avlest forbruk.

Beregningen er basert på estimert strømforbruk og forventet pris i perioden, jf. regler fastsatt i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. § 7-1 b jf. § 7-1 a.

3-3 Betalingsfrister, forsinkelsesrenter og inkasso

Faktura forfaller til betaling i henhold til betalingsfristen som oppgitt på faktura.  Betalingsfristen er på minimum 14 dager fra mottak av faktura.

Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter betalingsfrist angitt på faktura i henhold til forsinkelsesrenteloven.

Inkasso skjer i samsvar med inkassoloven.

§ 4 Oppfyllelse av avtalen og konsekvenser av avtalebrudd

 • 4-1 Kraftleverandørens leveranse

Kraftleverandøren er forpliktet til å levere elektrisk kraft i henhold til kundens løpende behov/uttak.

 • 4-2 Stansing av levering på grunn av betalingsmislighold

Kraftleverandøren kan stanse levering av kraft dersom kunden ikke betaler innen betalingsfristen. Kunden skal varsles skriftlig, og gis 14 dagers betalingsfrist før stansing finner sted. Dersom kunden ikke innen den tid har reparert betalingsmisligholdet, stanses leveransen. Enhver innbetaling fra kunden vil gå til dekning/nedbetaling av den eldste utestående fordring kraftleverandøren har på kunden, med mindre partene har blitt enige om noe annet.

 • 4-3 Gjenopptagelse av leveringen

Kraftlevering som er rettmessig stanset av kraftleverandør på grunn av manglende betaling, vil normalt ikke bli gjenopptatt før all gjeld til kraftleverandøren, inkludert kostnader ved stansing og gjenopptagelse, er betalt. Slike utgifter skal spesifiseres på fakturaen på en slik måte at det muliggjør kontroll for kunden. Kraftleverandøren kan sette som vilkår for gjenopptagelse at kunden stiller sikkerhet for betalingsforpliktelsen.

 • 4-4 Heving

Kraftleverandøren kan heve kontrakten dersom kunden vesentlig misligholder betalingsfristen m.v. etter at han er blitt skriftlig oppfordret med 14 dagers frist til å betale, og skriftlig varslet om at avtalen ellers vil bli hevet.

Kraftleverandøren kan heve avtalen med umiddelbar virkning dersom kunden går konkurs.

Ved vesentlig mislighold fra kraftleverandøren kan kunden heve avtalen, med virkning fremover i tid.

 • 4-5 Kundens krav ved forsinket oppstart av kraftleveranse

Dersom oppstarten av kraftleveransen er forsinket og dette ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side, kan kunden;

 1. holde tilbake betalingen for å dekke krav som følge av forsinkelsen, men ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet
 2. heve avtalen, forutsatt at forsinkelsen er vesentlig. Er kraften levert, må kravet om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kunden fikk vite om leveringen
 3. kreve erstatning for tap som følge av forsinkelsen

Kundens rett til erstatning faller ikke bort ved at han eller hun gjør gjeldende andre krav, eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.

 • 4-6 Kraftleverandørens erstatningsansvar

Kunden kan kreve erstatning for tap han lider som følge av forsinket oppstart av kraftleveransen fra kraftleverandørens side. Dette innebærer at kraftleverandøren er ansvarlig for eventuelle merkostnader som kunden er blitt avregnet av tidligere kraftleverandør eller nettselskapet i medhold av leveringsplikt, jf. også § 1-3. Dette gjelder likevel ikke så langt kraftleverandøren godtgjør at den forsinkede oppstarten skyldes hindring utenfor deres kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Beror forsinkelsen på en tredjeperson som kraftleverandøren har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle kjøpet, er kraftleverandøren fri for ansvar bare om også tredjepersonen ville være fritatt etter regelen i annet avsnitt. Det samme gjelder om forsinkelsen beror på en leverandør som kraftleverandøren har brukt, eller på noen annen i tidligere salgsledd. Ansvarsfriheten gjelder så lenge hindringen er til stede. Faller hindringen bort, kan ansvar gjøres gjeldende dersom kraftleverandøren da plikter å oppfylle, men ikke gjør dette.

 • 4-7 Opplysningsplikt om hindring

Hindres kraftleverandøren i å levere kraft til rett tid, skal kunden gis melding om hindringen og dens virkning på muligheten for å levere kraften. Får kunden ikke slik melding innen rimelig tid etter at kraftleverandøren fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, kan kunden kreve erstattet tap som kunne ha vært unngått om han hadde fått meldingen i tide.

 

 • 4-8 Erstatningens omfang

Erstatningen for forsinket oppstart av kraftleveranse skal svare til det økonomiske tapet kunden er påført ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet.

Erstatningen omfatter ikke

 1. tap som følge av personskade
 2. tap i kundens næringsvirksomhet.
 • 4-9 Plikt til å begrense tapet. Lemping av ansvaret

Kunden plikter ved rimelige tiltak å begrense sitt tap. Forsømmes dette, må han selv bære den tilsvarende delen av tapet. Erstatningen kan settes ned dersom den vil virke urimelig for kraftleverandøren ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i lignende tilfeller, og forholdene ellers.

§ 5 Oppsigelse og frikjøp

 • 5-1 Oppsigelse av tidsavgrensede fastprisavtaler

Tidsavgrensede fastprisavtaler kan sies opp av kunden med 14 dagers skriftlig varsel. Kraftleverandøren kan kreve at kunden betaler erstatning dersom leverandøren lider økonomisk tap som følge av oppsigelsen. Erstatningen beregnes ved å legge til grunn differansen mellom den avtalte prisen og et gjennomsnitt av fremtidsprisen på Nasdaq for de gjenværende månedene av kontrakten. Leverandøren kan kreve at kunden betaler denne prisdifferansen multiplisert med antall kWh som det forventes at kunden, basert på anleggets historiske forbruk, vil benytte ut avtaletiden.

Ved flytting har partene en gjensidig rett til å si opp en tidsavgrenset fastprisavtale med 14 dagers skriftlig varsel. Kunden er ansvarlig for betaling av kraftforbruk frem til utløpet av oppsigelsestiden. Utover dette skal ikke kunden betale noen erstatning til leverandøren.

 • 5-2 Oppsigelse av tidsavgrensede avtaler basert på markedspris («spot-pris») eller standard variabel prismodell

Tidsavgrensede avtaler basert på markedspris («spot-pris») eller standard variabel prismodell kan sies opp av kunden før utløpet av avtaleperioden med 14 dagers skriftlig varsel. Kunden skal ved oppsigelse betale et gebyr som tilsvarer den økonomiske fordelen kraftleverandøren har gitt kunden, for eksempel i form av gavekort eller rabatter. Dersom kunden er inne i siste halvdel av kontraktsperioden, halveres gebyret.

 • 5-3 Fornyelse og opphør av tidsavgrensede fastprisavtaler

Leverandøren skal varsle kunden i god tid og senest innen 14 dager før en tidsavgrenset fastprisavtale utløper. Dersom kunden ved utløpet av avtalen ikke har gitt uttrykkelig aksept for at avtalen skal fornyes eller levert oppsigelse, overføres kunden til produktet Spotpris – spotpris + 6 øre per kWh påslag.

 • 5-4 Oppsigelse av kraftleveringsavtaler uten særskilt opphørsdato

Kraftleveringsavtaler uten særskilt avtalt opphørsdato kan sies opp av hver av partene med 14 dagers skriftlig varsel.

Ved leverandørbytte vil normalt forbrukerens nye kraftleverandør foreta oppsigelse av avtalen med den tidligere kraftleverandøren.

Oppsigelse fra kraftleverandøren forutsetter saklig grunn.

 • 5-5 Virkningene av å si opp en kraftleveringsavtale

Dersom kunden i forbindelse med oppsigelse av sin gjeldende kraftleveringsavtale ikke inngår ny avtale om levering av kraft fra det tidspunkt levering etter den oppsagte avtalen opphører, vil kundens strømleveranser skje fra leverandør med leveringsplikt (nettselskapet) inntil kunden har etablert levering fra ny eller tidligere kraftleverandør igjen. I henhold til § 2-4 i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester, vil det vanligvis ta to uker før leveranse fra en ny kraftleverandør kan ta til.

§ 6 Endring av vilkår

Kraftleverandør kan ved behov gjøre endringer i vilkårene. Leverandøren skal varsle kunden direkte om endringer, herunder alle endringer i pris for kundens produkt, med unntak av løpende endringer i markedsprisen for produkter basert på markedspris («spot-pris») eller lignende prismodell.

Endring i pris eller øvrige avtalevilkår kan tidligst tre i kraft 14 dager etter at direkte varsel er sendt kunde.

Som direkte varsel regnes brev til kunden, eller elektronisk melding, eksempelvis e-post, SMS eller melding gjennom en «Min side»-funksjon på leverandørens nettside. Varsling på «Min side» må aktivt velges av kunden dersom dette skal oppfylle kravet til direkte varsel.

Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden. Dersom slik aksept ikke gis, opphører avtalen når de varslede endringene trer i kraft. Som vesentlige endringer regnes blant annet endringer i de grunnleggende vilkårene for avtalen, for eksempel endring av produkttype.

Ved endring av vilkår i avtaler som ikke er fritt oppsigelige, kan kunde som ikke godtar endrede vilkår heve avtalen når endringen er til ugunst for kunden. Dette gjelder uavhengig av om endringen i vilkårene er vesentlig. I varselet til kunden skal det informeres om retten til å heve avtalen.

§ 7 Tvister

Tvister vedrørende standard kraftleveringsavtale kan forelegges Elklagenemnda, eller bringes inn for domstolene. Så lenge en tvist er til behandling i nemnda, kan ikke en part bringe den inn for de alminnelige domstolene. En tvist anses for å være til behandling fra det tidspunktet begjæringen om klagebehandling er kommet inn for nemnda. En sak som nemnda har realitetsbehandlet, kan bringes direkte inn for tingretten.

Definisjoner

Begrepene nedenfor er benyttet i standardvilkår for tilknytning og/eller i standardavtalene for nettleie og kraftlevering.

Anleggsadresse: Adressen til stedet der anlegg med målepunkt befinner seg.

Anleggsbidrag: Beregnet investeringstilskudd ved tilknytning av en ny kunde eller ved forsterkning av nettet til en eksisterende kunde.

Anleggseier/bruker: Den juridiske enhet (selskap eller fysisk person) som eier eller bruker en eiendom med elektriske installasjoner som er tilknyttet nettselskapet sitt.

Distribusjonsnett: Overføringsnett med nominell spenning opp til og med 22kV, med mindre annet er bestemt.

Eiendom: Enhver eiendom med elektriske installasjoner som er tilknyttet eller skal tilknyttes nettselskapets nett. Som eiendom regnes også eksempelvis en boligblokk eller et rekkehus. Den juridiske organiseringen av eiendommen er uten betydning og en boligblokk kan eksempelvis betraktes som en eiendom uavhengig av antall leiligheter i denne sammenheng.

Fast pris: Avtaler med fastpris kjennetegnes ved at en fast pris er avtalt for levering av kraft i en angitt tidsperiode, jf, § 5-1, i standard kraftleveringsavtale. Garantien om en fast pris omfatter ikke endringer i pris som skyldes endringer i offentlige avgifter.

Fordelingsanlegg/nett: Høyspennings- eller lavspenningsnett som nettselskaper bygger i henhold til offentlig områdekonsesjon.

Frakobling: Frakobling omfatter frakobling av installasjon ved hjelp av fysisk inngrep, bruk av verktøy og lignende og/eller utkobling av en installasjon ved hjelp av bryter, sikring eller annet betjeningsorgan.

Installasjonseier/bruker: Se ”Anleggseier/bruker”.

Kraftleverandør: Virksomhet som selger elektrisk energi til sluttbruker og som har omsetningskonsesjon. Som sluttbruker regnes kjøper av elektrisk energi som ikke selger denne videre.

Markedspris («spot-pris»): Dette er en avtale om at prisen kunden skal betale følger markedsprisen som fastsettes på kraftbørsen Nord Pool. I tillegg til den gjeldende markedsprisen må kunden betale et påslag til kraftleverandøren.

Nordpool spot: Kraftbørsen som fastsetter dagsprisen på strøm i Norden.

Nasdaq: Børsen som setter prisen for strøm frem over i tid

Nettleie: Alle priser og annen økonomisk godtgjørelse (tariffer) som nettselskapet fastsetter for tilknytning til og bruk av elektriske nettanlegg.

Nettselskap: Selskap som eier overføringsnett eller har ansvar for nettjenester, og som har offentlig konsesjon.

Standard variabel kraftpris: Avtaler med standard variabel kraftpris kjennetegnes ved at prisen varierer med tilbud og etterspørsel etter kraft i markedet. Standard variabel kraftpris fastsettes og meddeles kunden forskuddsvis av kraftleverandøren. Kunden varsles om endringer i prisen før prisen endres, jf § 6 i Standard kraftleveringsavtale.

Stenging: Et fysisk tiltak som foretas av nettselskapet, og som tar sikte på å hindre uttak av elektrisk kraft før stengegrunnen er fjernet.

Stansing: Kraftleverandørenes utøvelse av tilbakeholdsrett som innebærer at det ikke vil bli solgt kraft til kunden før betalingsmislighold er gjort opp.

Stikkledning: En ledning, luftledning eller kabel, fra netteiers fordelingsanlegg til anleggseier/brukers anlegg. Stikkledninger er en del av nettet.

Tariffer: Se ”Nettleie”

Tilkobling: Tilkobling av en installasjon representerer motstykket til frakobling og omfatter også innkobling som motstykke til utkobling – se ”Frakobling”.

Tilknytningsgebyr: Generelt gebyr ved tilknytning av nytt anlegg.

Disse Alminnelige Vilkår gjelder mellom Tinn Energi & Fiber AS og næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre typer sluttbrukerkunder som ikke omfattes av definisjonen av forbruker i forbrukerkjøpsloven. 

§ 1      Alminnelige bestemmelser  

 • 1-1 Partene i avtalen

Partene i avtalen er kunden som tar ut strøm til bruk på en eller flere leveringsadresser og Tinn Energi & Fiber AS.

Kunden som inngår avtale om kraftpris må være identisk med den som er registrert som nettkunde hos nettselskapet på vedkommende leveringsadresse(r) (målepunkt ID).

 • 1-2 Avtalens gjenstand og avtaleforholdet og Tinn Energi & Fiber AS’ ytelse

Denne avtalen gir Tinn Energi & Fiber AS rett til å avregne kunden for kundens uttak av strøm i henhold til Tinn Energi & Fiber AS til den/de prisbestemmelse(r) partene har avtalt i Særskilt avtale.

Med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene skal avtalen omfatte avregning for alt strømforbruk som kunden har på sin(e) leveringsadresse(r) i avtaleperioden.

 • 1-2.1 Tinn Energi & Fiber ASavtalte ytelse

Som følge av Tinn Energi & Fiber AS’ rett etter § 1-2, 1. ledd, er Tinn Energi & Fiber AS forpliktet til  å stå økonomisk ansvarlig overfor den avregningsansvarlige for uttaket av strøm som skjer til kundens leveringsadresse(r) i avtaleperioden. 

Det/de nettselskap kunden har nettavtale(r) med er ansvarlig for at kunden kan ta ut strøm etter behov fra nettet til sitt/sine elektriske anlegg. 

 • 1-3 Ansvarsfraskrivelse

Denne avtalen er en avtale om kraftpris. Som følge av dette fraskriver Tinn Energi & Fiber AS seg ethvert ansvar for skader og tap elektrisiteten som sådan, eller uteblitt levering av elektrisitet, måtte påføre kunden eller kundens medkontrahenter som følge av forhold i nettselskapets nett. 

 • 1-4 Avtaledokumenter

Avtale om uttak av strøm til Standard variabel kraftpris skjer i henhold til bestemmelsene i disse Alminnelige Vilkår.

Ved avtaler om uttak av strøm som skal avregnes etter andre prisbestemmelser enn Standard variabel kraftpris består avtalen mellom partene av følgende dokumenter:

 1. Særskilt avtale mellom partene.
 2. Disse Alminnelige Vilkår, for så vidt den Særskilte avtalen ikke bestemmer annet.

Bestemmelser i Særskilt avtale gjelder ved motstrid alltid foran bestemmelser i Alminnelige Vilkår. 

 • 1-5 Definisjon 

Oppstår tvil om betydningen av begreper og uttrykk som er brukt i disse Alminnelige Vilkår, skal definisjonene i den definisjonsliste som er inntatt avslutningsvis i disse Alminnelige Vilkår legges til grunn. 

 

 • 1-6 Opplysninger ved inngåelse av alle typer avtaler om kraftpris

For at avtale om kraftpris skal kunne inngås må kunden oppgi følgende:

 • Navn (firmanavn, navn på offentlig organ eller organisasjon eller lignende)
 • Organisasjonsnummer
 • Adresse(r) for de(n) målepunkt ID(er) avtalen skal omfatte.
 • Om (1) har hatt avtale om kraftpris med Tinn Energi & Fiber AS vedrørende andre leveringsadresser enn oppgitt under (3) i de siste tre årene.
 • Målepunkt ID. (Finnes på fakturaer fra nettselskap(ene)- siste 8 siffer oppgis)
 • Fakturadresse hvis denne er forskjellig fra adressen oppgitt under (3), (for eksempel e faktura)
 • Antatt årlig uttak av strøm fordelt på kvartal evt. måned. (Basert på historisk statistikk eller skjønn).

Dersom det avtales i Særskilt avtale at Tinn Energi & Fiber AS skal si opp kundens løpende avtale(r) om kraftpris, må kunden i tillegg oppgi:

 • Navn og adresse på avtalepart, samt eventuelle referanser vedrørende de(n) avtale(ne) som skal sies opp.

Avtale om kraftpris ansees ikke gyldig inngått før Tinn Energi & Fiber AS har akseptert ved ordrebekreftelse at opplysningene er mottatt og tilstrekkelige for avtaleinngåelse.

 • 1-7 Oppsigelse av kundens løpende avtale om kraftpris ved overgang til avtale om kraftpris med Tinn Energi & Fiber AS.
 • 1-7.1 Ansvar for oppsigelse av kundens løpende avtale

Dersom ikke annet er avtalt i Særskilt avtale, må kunden selv sørge for oppsigelse av sin(e) løpende avtale(r) om kraftpris.

 • 1-7.2 Virkningen av innsigelser fra kundens tidligere avtalepart

Dersom kundens tidligere avtalepart i forbindelse med oppsigelse/leverandørskifte gjør gjeldende at kunden ikke har rett til å si opp den løpende avtale om kraftpris, herunder gjennomføre leverandørskifte, er dette Tinn Energi & Fiber AS uvedkommende.  

 • 1-7.3 Ansvar for tap m.v. som følge av forsinket eller ikke gjennomførbar leverandørskifte

Dersom leverandørskifte forsinkes, eller ikke kan gjennomføres, p g a forhold nevnt i § 1-7.2, er Tinn Energi & Fiber AS ansvarsfri for de tap kunden måtte ha som følge av dette. Dersom Tinn Energi & Fiber AS lider tap fordi et leverandørskifte forsinkes, eller ikke kan gjennomføres p g a forhold nevnt i § 1-7.2, kan Tinn Energi & Fiber AS holde kunden ansvarlig for slike tap. Tinn Energi & Fiber AS plikter, så langt det lar seg gjøre, å begrense sitt tap.

Erstatning for Tinn Energi & Fiber AS tap beregnes etter bestemmelsene i § 4-2.2 for det tidsrom Tinn Energi & Fiber AS blir påført tap.

 • 1-8 Kredittvurdering, sikkerhetsstillelse m.v. ved avtaleinngåelse

 

 • 1-8.1 Kredittvurdering

Tinn Energi & Fiber AS inngår avtale med kunden under forutsetning av at kunden ansees betalingsdyktig. Kunden aksepterer at Tinn Energi & Fiber AS kan innhente kredittvurdering av kunden. 

 • 1-8.2 Sikkerhetsstillelse m.v.

Dersom kredittvurderingen etter Tinn Energi & Fiber AS saklige vurdering sannsynliggjør fare for betalingsmislighold kan Tinn Energi & Fiber AS avvise bestillingen, eventuelt si opp avtalen, eller kreve sikkerhetsstillelse, herunder løpende forskuddsbetaling.

Sikkerhetsstillelse i form av selvskyldnerkausjon (bankgaranti og lignende) skal dekke betaling for antatt uttak i inntil 4 måneder. Sikkerhetsstillelsen kan kreves opprettholdt så lenge faren for betalingsmislighold kan sannsynliggjøres. 

Dersom et saklig begrunnet krav om sikkerhetsstillelse eller forskuddsbetaling ikke aksepteres av kunden er dette vesentlig mislighold som gir Tinn Energi & Fiber AS rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

 • 1-9 Taushetsplikt

 

Partene, partenes ansatte, samt andre hjelpere partene måtte ha engasjert, har taushetsplikt om alt som vedrører den annen parts drifts- og forretningsforhold.

Dette er ikke til hinder for at Tinn Energi & Fiber AS kan benytte egen kunnskap om kunden i forbindelse med kredittvurdering, eller at Tinn Energi & Fiber AS kan gi opplysninger om kunden til offentlig myndighet som har hjemmel i lov til å kreve opplysninger.  

§ 2     Avregning for uttak av strøm

 • 2-1 Avregning
 • 2-1.1 Avregning ved bruk av nettselskapets måleverdier.

Tinn Energi & Fiber AS benytter tilgjengelige måleverdier fra nettselskapene ved all avregning av kunder.

 • 2-1.2 Avregning ved stipulering av forbruk

Dersom måleverdier fra nettselskapene ikke er gjort tilgjengelig for Tinn Energi & Fiber AS til rett tid før avregning skal skje, vil Tinn Energi & Fiber AS foreta stipulering av kundens uttak og benytte stipuleringen ved avregningen. Justering vil bli foretatt i forbindelse med første fakturering etter at Tinn Energi & Fiber AS har fått tilgang til måleverdier fra nettselskapet.

 • 2-2 Feil ved avregning

 

2-2.1    Feil ved avregning som kan tilskrives Tinn Energi & Fiber AS

Dersom Tinn Energi & Fiber AS har benyttet andre målerverdier ved avregning av en kunde enn de måleverdier som nettselskapet rettidig har gjort tilgjengelig for Tinn Energi & Fiber AS, kan partene kreve tilleggsbetaling henholdsvis tilbakebetaling for feilperioden.  

Krav om tilleggsbetaling og tilbakebetaling foreldes etter reglene i lov om foreldelse av fordringer av 18. mai 1979 nr.18.

 • 2-2.2 Avvikskorrigering etter at det er blitt benyttet stipulering ved avregningen

Avvik som skyldes at Tinn Energi & Fiber AS ikke har fått oppgitt nødvendige målerverdier fra nettselskapet rettidig, og således har benyttet stipulert forbruk ved avregning, jf. § 2-1.2, skal også korrigeres ved tilbakebetaling eller tilleggsbetaling når måleverdiene foreligger. 

 • 2-2.3 Avregningsfeil som følge av feil i oppgitte måleverdier fra nettselskapet

 

Dersom Tinn Energi & Fiber AS er meddelt feil måleverdier for kunden fra nettselskapet, og har benyttet disse ved avregning av kunden, kan Tinn Energi & Fiber AS ikke kreve etterbetaling fra kunden, og kunden kan ikke kreve tilbakebetaling fra Tinn Energi & Fiber AS.

Oppgjør i anledning for mye eller for lite betalt for strøm i de tilfeller nettselskapet har meddelt feil måleverdier til Tinn Energi & Fiber AS, er i sin helhet et forhold mellom nettselskapet og kunden som nettkunde hos nettselskapet.

§ 3     Pris og betalingsvilkår

 

 • 3-1 Kraftpriser og endring av kraftpriser

 

 • 3-1.1 Endring av Standard variabel kraftpris

Standard variabel kraftpris kan som hovedregel endres med 30 dagers varsel. Varsel om endring av Standard variabel kraftpris skjer enten ved direkte varsel til kundene, eller på annen egnet måte.

 • 3-1.2 Andre kraftpriser

Kraftpris(er) og vilkår for eventuelle endringer av andre kraftpriser enn Standard variabel kraftpris følger av det partene avtaler i Særskilt avtale.

 • 3-1.3 Nettleie

Kraftprisen gjelder kun for avregning av kundens uttak av strøm. Avregning for nettleie fra kundens nettselskap kommer i tillegg til avregningen for uttaket av strøm. Nettleie faktureres fra områdets netteier.

 • 3-1.4 Offentlige avgifter m.v.

Med ”avgift” forstås her enhver innkreving av penger som kompetent offentlig myndighet pålegger Tinn Energi & Fiber AS å foreta i forbindelse med levering av strøm.   

Kraftprisen(e) er oppgitt eksklusive alle avgifter. Eksisterende og nye avgifter, kommer i tillegg til kraftprisen med de til enhver tid gjeldende satser.

 • 3-1.5 Plikt til å dokumentere avgiftsfritak og rett til refusjon ved feilaktig avgiftsfritak

Kunder som etter avgiftsmyndighetenes forskrifter er fritatt for avgifter, må i tvilstilfelle dokumentere overfor Tinn Energi & Fiber AS at de har rett til avgiftsfritaket. Dersom Tinn Energi & Fiber AS skulle bli etterregnet av avgiftsmyndighetene for avgifter som kunder feilaktig er blitt fritatt for, skal vedkommende kunde(r) refundere Tinn Energi & Fiber AS det aktuelle avgiftsbeløpet. 

 • 3-2 Betalingsvilkår

 

Faktura forfaller til betaling i henhold til Tinn Energi & Fiber AS’ faktureringsrutiner og betalingsvilkår, og det partene avtaler i Særskilt avtale.

 • 3-3 Forsinkelsesrente

Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter oppgitt betalingsfrist på faktura i henhold til lovbestemt rentesats i forbrukerforhold i lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr 100. 

 • 3-4 Inkasso

Inkasso iverksettes i henhold til lov om inkasso av 13. mai 1988 nr 26, før eventuell rettslig pågang iverksettes.

§ 4     Sanksjoner ved mislighold av avtalen

 • 4-1 Stansing

Tinn Energi & Fiber AS kan stanse leveringen dersom kunden ikke har betalt faktura innen betalingsfrisen oppgitt på fakturaen.

Kunden og vedkommende nettselskap vil bli varslet skriftlig om stansing og opphør av kraftleveranse, og om tidspunktet når stansingen iverksettes. 

Stansing innebærer ikke at avtalen om kraftpris sies opp eller heves. Tinn Energi & Fiber AS vil opprettholde stansingen inntil all gjeld kunden har til Tinn Energi & Fiber AS er gjort opp, eller annen avtale om nedbetaling av gjelden er inngått. Etter dette vil avtale om kraftpris løpe videre.

 • 4-2 Heving av tidsbegrensede kraftprisavtaler

 

 • 4-2.1 Kundens hevingsrett

Dersom Tinn Energi & Fiber AS vesentlig misligholder en tidsbegrenset avtale om kraftpris kan kunden heve avtalen.

 • 4-2.2 Erstatningsansvar for kunde dersom hevingsgrunn ikke foreligger

Tinn Energi & Fiber AS kan kreve erstattet det tap Tinn Energi & Fiber AS lider dersom kunden hever en tidsbegrenset avtale om kraftpris før utløpstidspunktet, og det ikke foreligger slikt vesentlig mislighold av avtalen fra Tinn Energi & Fiber AS side som nevnt i § 4-2.1.

Erstatningsbeløpet beregnes som differansen mellom områdeprisen i det prisområdet kundens uttak skjer på den dag Tinn Energi & Fiber AS får melding om hevingen, og den prisen som gjelder i kontrakten mellom kunden og Tinn Energi & Fiber AS. Denne differansen multipliseres med avtalt, eller skjønnsmessig antatt uttak av strøm fra den dag hevingen gjennomføres og ut den perioden som den tidsbegrensede avtalen gjaldt for. 

 • 4-2.3 Tinn Energi & Fiber AShevingsrett

Tinn Energi & Fiber AS kan heve en tidsbegrenset avtale om kraftpris dersom kunden misligholder betalingsplikten.

§ 5     Frikjøp, oppsigelse og opphør av avtale om kraftpris med fast pris og/eller varighet

 

 • 5-1 Hovedregel for avtaler om kraftpris med fast pris og/eller varighet.

 

Avtale om kraftpris med fast pris og/eller varighet skal gjelde for det tidsrom som er avtalt i Særskilte Vilkår.

 • 5-2 Frikjøp fra avtaleforpliktelse og beregning av frikjøpsbeløp

Kunden gis anledning til frikjøp fra sin avtaleforpliktelse ved å erstatte det tap Tinn Energi & Fiber AS strøm lider ved at avtalen ikke løper ut avtalt tid i henhold til Særskilte Vilkår.

Erstatningsbeløpet (frikjøpsbeløpet) beregnes som differansen mellom områdeprisen i det prisområdet kundens uttak skjer på den dag frikjøp kreves av kunden, og den prisen som gjelder i kontrakten mellom kunden og Tinn Energi & Fiber AS. Denne differansen multipliseres med avtalt, eller skjønnsmessig antatt uttak av strøm fra den dag frikjøpet gjelder fra, og ut den perioden som den tidsbegrensede avtalen gjaldt for. 

 • 5-3 Særskilt om videreføring og frikjøp fra avtaler for kunder som flytter i avtaleperioden

Kunder som har avtaler om kraftpris med fast pris og/eller varighet, og som flytter før avtaleperioden er utløpt, får fullført avtalen ved uttak av strøm på sin nye adresse. Kunder som ikke ønsker å fullføre avtalen ut avtaleperioden ved flytting, gis anledning til frikjøp etter bestemmelsene i § 5-2. 

Kunder med avtaler om kraftpris med fast pris og/eller varighet, som flytter, plikter å varsle Tinn Energi & Fiber AS om sin nye leveringsadresse med de samme opplysninger som de som fremgår av § 1-6 i disse Alminnelige Vilkår. Tinn Energi & Fiber AS vil deretter sende melding om oppstart av kraftleveranse til vedkommende nettselskap, jf. § 2-1 i Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden mv. av 11.03.1999 nr 301.    

 • 5-4 Oppsigelse av avtaler om kraftpris uten særskilt avtalt opphørsdato.

 

Avtaler om kraftpris uten særskilt avtalt opphørsdato kan sies opp av hver av partene med 14 dagers skriftlig varsel.

 • 5-5 Særskilt om opphør av avtale om kraftpris med fast pris og/eller varighet

Dersom Tinn Energi & Fiber AS etter utløpet av en avtale om fast pris og/eller varighet ikke har mottatt leverandørskiftemelding fra nettselskapet, og heller ikke har mottatt bestilling fra kunden vedrørende en ny avtale om fast pris og/eller varighet, vil kunden bli avregnet av Tinn Energi & Fiber AS i henhold til Standard variabel kraftpris, eller et annet standardprodukt som kan sies opp i henhold til bestemmelsen i § 5-4 i disse Alminnelige Vilkår.

 

 

§ 6     Endringer i disse Alminnelige Vilkår for avtale om kraftpris.

 

 • 6-1 Endringen i Alminnelige Vilkår for avtale om kraftpris for kunder som har avtaler om kraftpris uten særskilt avtalt opphørsdato

For kunder som har avtaler om kraftpris uten særskilt avtalt opphørsdato kan

Tinn Energi & Fiber AS kan gjøre endringer i disse Alminnelige Vilkår for avtale om kraftpris. 

Endringer kunngjøres med 14 dagers varsel som direkte melding til kunden eller på annen egnet måte, og er deretter gyldige.

 • 6-2 Endringen i Alminnelige Vilkår for avtale om kraftpris for kunder som har avtaler om kraftpris med fast pris og/eller varighet.

For avtaler om kraftpris med fast pris og/eller varighet blir endringer som nevnt i § 6-1 ikke gjort gjeldende i avtaleperioden. Endringene vil først bli gjort gjeldende for slike avtaler dersom kunden etter utløpet av avtalen fornyer eller viderefører avtalen med ny aksept.

§ 7     Tvister

 

Tvister vedrørende kontraktsforholdet, som ikke blir løst ved forhandlinger, skal bringes inn for XXX tingrett, med mindre partene i det enkelte tilfelle blir enige om voldgift.  

Sorenskriveren i XXX tingrett skal i tilfelle enighet om voldgift oppnevne voldgiftsrettens formann. For øvrig avtaler partene i samråd med den oppnevnte formannen voldgiftsrettens sammensetning og saksbehandling i henhold til bestemmelsene i lov om voldgift.

 

Definisjoner til Alminnelige vilkår for avtale om kraftpris

Avregningsansvarlig

Enhet utpekt av Olje- og energidepartementet som skal sørge for at det blir avregnet for all innmatning og alt uttak av strøm som finner sted i nettene i Norge. Dette er regulert i § 4-3 i energiloven og i kapitlene 4 og 5 i forskrift av 11.3.1999 nr 301 Om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Avtale om kraftpris

Finansiell avtale hvor en aktør (kraftleverandør) påtar seg å avregne en kunde for kundens uttak av strøm i henhold til avtale, samtidig som aktøren overfor avregningsansvarlig tar på seg det økonomiske ansvaret for vedkommende kundes uttak av strøm fra nettselskapets nett.

Elspotpris

Pris for strøm som noteres hver time av den nordiske kraftbørsen Nord Pool ASA. Elspotprisen, eller bare spotprisen, er referansepris for all annen prissetting av strøm. Det noteres en systempris som er snittet for hele børsområdet. Ved flaskehalser i det fysiske kraftoverføringssystemet (sentralnettet) mellom regioner noteres det en elspotpris for hvert område (områdepris).

Finansiell avtale

Se avtale om kraftpris.

Kraftleverandør

Betegnelse for aktører som ”selger” strøm til sluttbrukere. Betegnelsen ”kraftleverandør” er innarbeidet. Det presiseres imidlertid her at begrepet ikke refereres til en aktør som forestår fysisk leveranse av en bestemt kraftmengde til sluttbruker, men til en aktør som forplikter seg til å avregne kunden for den uttatte kraftmengde til avtalt pris. Ytelsen til kraftleverandør er følgelig en finansiell avtale.

Leverandørskifte

Formell, forskriftsfestet prosedyre for registrering av den leverandør som skal ha økonomisk ansvar overfor avregningsansvarlige for strømuttaket i ethvert målepunkt ID. Denne registreringen (leverandørskifte) foretas av vedkommende nettselskap som eier nettet hvor kundens målepunkt ID befinner seg. Melding om leverandørskifte skal alltid sendes av den aktøren som har inngått ny avtale om kraftpris (kraftleveringsavtale) med en kunde. Reglene om leverandørskifte er inntatt i kap. 2 i forskrift av 11.3.1999 nr 301 Om måling, avregning mv.

Leveringsadresse

Se Målepunkt ID

Målepunkt ID

I henhold til § 1-3 i Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden mv. av 11.3.1999 nr 301 er målepunkt ID definert som ”en entydig identifikasjon av et målepunkt basert på EAN-standarden Global Service Relation Number (GSRN)”.

Nettleie

Alle priser og annen økonomisk godtgjørelse (tariffer) som nettselskapet fastsetter for tilknytning til og bruk av elektriske nettanlegg. Jf. § 1-3 om tariffer i Forskrift av 11.3.1999 nr 302 Om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsrammer mv.

Nettselskap

Selskap som eier overføringsnett eller har ansvar for nettjenester i henhold til nettleiekontrakt med kunden samt områdekonsesjon og omsetningskonsesjon i h h t energiloven.

Nord Pool ASA

Den nordiske kraftbørsen som er eiet av sentralnettsselskapene i de nordiske landene. Aktørene som tilbyr avtaler om kraftpris til sluttbrukere, handler strøm og prissikrer sine avtaleforpliktelser overfor kundene hos Nord Pool ASA.

Områdepris/ prisområde

Se Elspotpris.

Sluttbruker

Som sluttbruker regnes den kunden som uttar elektrisk energi til eget bruk, og som ikke omsetter strøm videre.

Spotpris

Se Elspotpris

Stansing

Kraftprisansvarliges utøvelse av tilbakeholdsrett overfor kunden, som innebærer at kraftleverandøren overfor kunden og nettselskapet erklærer at man fra et oppgitt tidspunkt ikke står økonomisk ansvarlig overfor den avregningsansvarlige og nettselskapet for kundens uttak av strøm.

Kunden plikter å undersøke EcoMonitoren for eventuelle feil og mangler ved levering og senest innen 30 kalenderdager etter at EcoMonitoren er levert på avtalt adresse.

Ved kjøp av en EcoMonitor samtykker herved Kunden til at leverandøren av EcoMonitoren (HARK Technologies AS, org.nr 817 927 262) gis en vederlagsfri, ikke-eksklusiv, evigvarende rett til å bruke all informasjon og data som innhentes via EcoMonitoren («Forbruksdata») til videreutvikling og forbedring av leverandørens produkter og tjenester, statistikk, salg av datasett mv., straks Forbruksdataene er anonymisert og ikke kan spores tilbake til eller identifisere Kunden.

Priser

Ved bestilling av TEF EcoMonitor Pulsmåler forplikter kunden seg til et 12 måneders abonnement a 99 kr mnd. 

Etter 12 måneder går prisen ned til 39 kr mnd. og det er ikke lenger bindingstid på tjenesten. 

Frakt tilkommer på kr 99,-. 

 

 

 

1.Avtalens parter og gjenstand
Disse generelle vilkårene (Avtalevilkår) gjeldermellom privatkunde (Kunden) og Tinn Energi AS(Tinn Energi Bredbånd) for tilknytning tilbredbåndsnettet og for de tjenester Kundenabonnerer på. På de tjenester som Kunden tegnerabonnement på, tegnes egne avtaler direkte medTinn Energi Bredbånd eller annentjenesteleverandør. Forutsetningen er attjenesteleverandør har en godkjent operatøravtalemed Tinn Energi Bredbånd. Kunden samtykker til atKundedata kan behandles både av Tinn EnergiBredbånd og av tjenesteleverandør i henhold tilbestemmelsene i disse Avtalevilkår.

Kunden må være over 18 år. Dersom brukeren av Tjenestene er under 18 år, anses den myndige som har signert avtalen som Kunden.

2.Avtaledokumenter
Avtaleforholdet (Avtalen) mellom partene består av:
a)Bestillingsskjema, kontrakt ellerbestillingsbekreftelse for de enkeltetjenestene.
b)Spesielle standardvilkår for tjenestene.
c)Disse generelle Avtalevilkår for Tinn EnergiBredbånd AS.

Ved motstrid mellom dokumentene gjelder de med prioritet som ovenfor.
De til enhver tid gjeldende avtaledokumenter og priser er også tilgjengelige på www.tinnenergibredband.no.

2.1 Forutsetning for tilknytning
Tinn Energi Bredbånd tar forbehold om at Tinn Energi Bredbånds bredbåndsnett er eller vil bli utbygd for tilknytning på Kundens adresse. Tinn Energi Bredbånd vil kun iverksette utbygging dersom det blir nok kunder i Kundens nærområde/nabolag til at Tinn Energi Bredbånd finner det økonomisk forsvarlig. Hvis installasjon/tilknytning ikke har skjedd innen ni måneder etter avtaleinngåelsen, og dette skyldes forhold hos Tinn Energi Bredbånd, kan Kunden vederlagsfritt si opp Avtalen ved å erklære dette skriftlig overfor Tinn Energi Bredbånd.

2.2 Fremføring av kabler over Kundens eiendom
Tinn Energi Bredbånd har vederlagsfri rett til nødvendig framføring av luft – eller jordkabel over Kundens/grunneiers eiendom fra tomtegrense og fram til tilknytningspunktet. Dersom det er nødvendig med framføring over tredjemanns grunn er det en forutsetning for gjennomføring av Avtalen at nødvendig tillatelse gis av tredjemann. Tinn Energi Bredbånd har rett til å koble andre kunder til kabelnettet som går over Kundens/grunneiers eiendom. Trase for fremføring av kabler skal skje i samråd med Kunden, og være til minst mulig skade for Kunden. Arbeidet inkluderer ikke legging av brostein, asfaltering, legging av ny betong og liknende, med mindre arbeidene i hovedsak gjelder fremføring til andre kunder enn Kunden selv. Slikt arbeid må eventuelt prises og avtales særskilt.

De nevnte rettigheter for Tinn Energi Bredbånd gjelder selv om levering av tjenestene fra Tinn Energi Bredbånd opphører, uansett årsak. For senere inspeksjon, vedlikehold og eventuell reparasjon av anlegget skal Tinn Energi Bredbånd ha vederlagsfri rett til nødvendig adkomst over eiendommen. Kunden plikter å medvirke til at det ikke blir lagt hindringer i veien for fremføring, service og vedlikehold av Tinn Energi Bredbånds kabelnett på Kundens eiendom.

Over kabeltraseer kan det ikke foretas bygging, graving eller andre terrengforandringer uten etter skriftlig tillatelse og anvisning fra Tinn Energi Bredbånd. Tinn Energi Bredbånd har for egen regning rett til å flytte anlegget dersom Tinn Energi Bredbånd har behov for dette. Tinn Energi Bredbånd skal gi Kunden skriftlig forhåndsvarsel om dette, og det skal tas rimelig hensyn til Kundens interesser.

Dersom Kundens behov gjør det påkrevd å flytte kabelnettet har Kunden rett til å kreve at Tinn Energi Bredbånd, eller den Tinn Energi Bredbånd utpeker, skal foreta flytting/fjerning på Kundens regning. Det tas forbehold om at det er teknisk mulig å gjennomføre slik flytting/fjerning.
Kunden skal straks informere Tinn Energi Bredbånd om skader på Tinn Energi Bredbånds kabelnett, og er objektivt ansvarlig for skader som påføres kabelen inne på egen eiendom.

Ved salg av Kundens eiendom har Kunden har plikt til å sørge for at kjøper før salget blir orientert om Tinn Energi Bredbånds rettigheter.

Tinn Energi Bredbånd har rett til å tinglyse dette punktet om fremføringsrett på Kundens eiendom for egen kostnad. Kunden plikter å medvirke til dette.
Kunden er ansvarlig for det tap Tinn Energi Bredbånd lider dersom pliktene ikke ivaretas.

2.3 Egeninnsats
Når Kunden i henhold til kontrakt skal utføre egeninnsats som graving av rør fram til grunnmur, og/eller innendørs kabling fram til hjemmesentral, må dette utføres innen tidsfrist gitt i kontrakt. Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tinn Energi Bredbånd for graving og kabling. Fakturering av Tjenestene vil starte opp fra den i Bestillingsskjema angitte oppstartsdato selv om Kunden ikke har utført egeninnsatsen. Eventuelle merkostnader Tinn Energi Bredbånd får forbundet med Kundens manglende ferdigstillelse av egeninnsats innen avtalt tid, vil bli fakturert Kunden.

2.4 Tilknytningspunktet
Tilknytningspunktet er aksesskabelens tilkobling inn på Fiber-CPE/kabel-tv modemet (heretter kalt Hjemmesentral). Tilknytningspunktet markerer overgangen mellom Tinn Energi Bredbånds anlegg og Kundens brukerutstyr, og angir grensene for partenes eiendomsrett og drifts- og vedlikeholdsansvar.

2.5 Leverandørskifte
Leverandørskifte følger de vilkår som Kundens innholdsleverandør har. Ny innholdsleverandør må ha godkjent operatøravtale med Tinn Energi Bredbånd for å kunne levere tjenester via fibernettet.

2.6 Installasjon av utstyr
Med mindre annet er avtalt, terminerer Tinn Energi Bredbånd fiberkabelen i en Hjemmesentral som er tilknytningspunkt for de innholdstjenester som leveres via fibernettet. Med grensesnitt menes det fysiske koblingspunktet mellom Tinn Energi Bredbånds aksessnett og Kundens interne spredenett. Det vil som standard være Hjemmesentralen som er dette grensesnittet i Tinn Energi Bredbånds fibernett. Hjemmesentralen er Tinn Energi Bredbånds eiendom.

I kabel-TV nettet på Gaustablikk vil første kabel-tv uttak (kontakt) etter innført aksesskabel, være tilknytningspunktet for hjemmesentral.
Kunden skal selv sørge for nødvendig strømforsyning og forestå all innvendig kabling fra Hjemmesentral til Kundens brukerutstyr i samsvar med Tinn Energi Bredbånds anvisninger.

2.7 Ansvar for utstyr og eiendomsrett
Utstyret som er levert i forbindelse med bestillingen er utlånt fra Tinn Energi Bredbånd og eies av Tinn Energi Bredbånd. De enheter Kunden kopler til Utstyret, skal være i samsvar med de krav som til enhver tid stilles til slikt utstyr. Ved eventuelle forstyrrelser inn på Tinn Energi Bredbånds bredbåndsnett, skal Kunden umiddelbart frakoble det utstyret som forårsaker forstyrrelsen. Kunden er selv ansvarlig for at hans eget utstyr kan benyttes sammen med Utstyret, og kan benyttes til å utnytte Tjenestene. Utstyret skal brukes i samsvar med Tinn Energi Bredbånds spesifikasjoner og den bruksanvisning som følger Utstyret, unntatt dersom Tinn Energi Bredbånd har gitt avvikende instrukser fra bruksanvisningen. Kunden har ikke rett til å gjøre inngrep eller endringer i Utstyret, Tinn Energi Bredbånds bredbåndsnett eller installasjonen forøvrig. Dette omfatter også omprogrammering og andre endringer i Utstyrets konfigurasjon, sett bort i fra det som tillates etter Tinn Energi Bredbånds spesifikasjoner.

Kunden har ikke rett til å selge, pantsette, låne bort eller leie ut eller på annen måte forføye over, hele eller deler av Utstyret, og har plikt til å påse at utenforstående brukere ikke får anvende Utstyret i strid med vilkårene i Avtalen. Kunden er ansvarlig for tap eller skader på Utstyret med tilhørende kabling så lenge den er i Kundens besittelse. Hendelser som er knyttet til brann, lynnedslag, vannlekkasjer, flom eller lignende er Kunden selv ansvarlig for. Dersom Kunden oppdager feil eller skader på Utstyret, skal Tinn Energi Bredbånd varsles uten ugrunnet opphold.

Der annet ikke er skriftlig avtalt, skal leid/utlånt utstyr som er Tinn Energi Bredbånds eiendom, returneres ved opphør av Avtaleforholdet. Manglende retur av utstyr vil medføre at Kunden vil bli belastet med et erstatningsgebyr tilsvarende salgspris for utstyret.

Ved behov har Tinn Energi Bredbånd rett til å oppgradere utstyret for Tinn Energi Bredbånds regning. Kunden plikter å bistå Tinn Energi Bredbånd med nødvendig tilgang til utstyret.
Tinn Energi Bredbånd er ikke ansvarlig for eventuelle øvrige kostnader en slik oppgradering medfører for Kunden, som for eksempel at Kunden må bytte til annet utstyr tilknyttet nettet. Tinn Energi Bredbånd har intet ansvar for utstyr som ikke er levert av Tinn Energi Bredbånd.

Med mindre annet er avtalt, har Kunden full rettslig og faktisk disposisjonsrett over kabelføringen på sin side av grensesnittet. Partene har rett og plikt til å utføre forskriftsbestemte, nødvendige endringer på sin side av grensesnittet. Dette gjelder selv om den annen part derved må tilpasse, endre eller skifte ut eksisterende utstyr. Den annen part skal varsles i rimelig tid før igangsetting av endringer. Ved utføring av endringer i nettet, plikter parten å sørge for at disse ikke påfører den annen parts nett skade eller vesentlige forstyrrelser.

2.8 Særlige begrensninger i Kundens bruk
Tjenesten skal kun benyttes av Kunden privat, inkludert dennes familie/husstand. Begrepet husstand omfatter ikke næringsvirksomhet/kommersielle aktiviteter. Det er ikke tillatt å sette opp egen server. Kunden kan kun etablere nettverk innenfor egen husstand. Kunden skal bruke Internettilgang innenfor hva som følger av norsk lov, og skal herunder ikke spre lovstridig innhold. Bruk i strid med dette kan medføre stenging. Kunden skal selv sørge for å etablere sikkerhetstiltak mot uønsket trafikk (virus, spam, botnet o.l) Kunden er selv ansvarlig for eget tap, skade, feil eller mangler som skyldes andres bruk av Internett, herunder Kundens tap av data og andres forsøk på å få tilgang til Kundens data. Kunden må selv sørge for beskyttelse av sine dataressurser. Tinn Energi Bredbånd er ikke ansvarlig dersom tjenestene eller installasjonen av utstyr for å benytte Tinn Energi Bredbånds tjenester utsettes for unormal bruk, misbruk eller bruk som er i strid med anbefalinger/retningslinjer gitt av Tinn Energi Bredbånd. Tinn Energi Bredbånd er heller ikke ansvarlig dersom Kunden foretar endringer, modifikasjoner, sammenkobling med annet utstyr, vedlikehold eller lignende som ikke er godkjent av Tinn Energi Bredbånd.
Kunden er selv ansvarlig for at tjenester som leveres med personlige koder, herunder passord og PIN-koder, ikke blir misbrukt, og må endre oppsatte koder til personlige koder straks tjenesten tas i bruk. Koder skal oppbevares på forsvarlig vis slik at uvedkommende ikke får tilgang til dem.

3.Leveranse av tjenestene

3.1 Tjenestetilgang
Tinn Energi Bredbånd plikter å gjøre sitt ytterste for å gi Kunden tilgang til innholdstjenestene til enhver tid basert på de rådende forutsetninger. Tinn Energi Bredbånd har rett til å iverksette tiltak som kan medføre brudd eller driftsforstyrrelser.

3.2 Leveransepunkt og ansvar
Tinn Energi Bredbånd leverer og garanterer sine tjenester frem til og med Hjemmesentral. Tinn Energi Bredbånd tar ikke ansvar for kvaliteten på tjenester eller utstyr etter disse fysiske kontaktene på Hjemmesentralen.

3.3 Trådløs tilkobling på Tinn Energi Bredbånds Hjemmesentral
Dersom Hjemmesentralen tilbyr trådløs tilkobling så er dette en tjeneste som er frivillig for Kunden å bruke. Det er en standardkonfigurasjon på Hjemmesentralen og Tinn Energi Bredbånd kan derfor ikke gå god for om dette dekker husstandens behov eller dekningskrav. Om Kunden opplever at den trådløse funksjonaliteten ikke tilfredsstiller de behov Kunden har, så er det Kundens eget ansvar å gå til anskaffelse av en trådløs enhet som gir tilfredsstillende dekning og kvalitet i Kundens bolig. I slike tilfeller anbefaler vi Kunden å ta kontakt med Tinn Energi Bredbånd for å få slått av trådløs funksjonalitet i Hjemmesentralen.

3.4 Feilretting
Feil som ikke betegnes som fellesfeil og bare gjelder én kunde vil bli tatt hånd om innen rimelig tid innenfor normalarbeidstiden på virkedager.
Før en feil blir meldt til Tinn Energi Bredbånd skal Kunden undersøke om feilen skyldes Kundens eget utstyr, herunder kabler, veggkontakt og strømtilførsel. Dersom Kunden melder om feil som ikke hører inn under Tinn Energi Bredbånds ansvarsområde og Kunden burde forstått dette, vil Tinn Energi Bredbånd fakturere Kunden for de kostnader som er påført Tinn Energi Bredbånd i forbindelse med feilsøkingen.
Tinn Energi Bredbånd er bare ansvarlig for feil på Hjemmesentralen og den del av tjenesten som er levert av Tinn Energi Bredbånd.
Dersom feil eller mangel skyldes skader eller forhold Kunden er ansvarlig for (f.eks. intern kabling i hjemmet, Kundens interne spredningsnett, kablet eller trådløst, Kundens egen skadeforvoldelse, skade forårsaket av tredjemann hos Kunden), ytre påvirkning, svikt eller feil ved strømforsyning eller lynnedslag eller andre forhold utenfor Tinn Energi Bredbånds kontroll, har Tinn Energi Bredbånd rett til å kreve gebyr for service og kostnader påført Tinn Energi Bredbånd.

Kunden skal, i den grad det er mulig, undersøke om feil skyldes egen kabling eller om det ligger i utstyret som Tinn Energi Bredbånd har levert. Tinn Energi Bredbånd rett til å kreve gebyr for service og kostnader påført Tinn Energi Bredbånd i forbindelse med feilretting hvor feilen viser seg å ligge på Kundens eget utstyr eller kabling.
Service og oppgradering av utstyr som tilhører Tinn Energi Bredbånd, må bare utføres av Tinn Energi Bredbånd eller av autorisert reparatør forhåndsgodkjent av Tinn Energi Bredbånd. Ved servicebesøk er Tinn Energi Bredbånd ikke ansvarlig for tapt arbeidsfortjeneste, andre tap eller kostnader for Kunden.

4.Bruk av tjenestene

4.1 Generelt
Tjenester som Internett aksess, TV o.l. bestilles separat, og bruk av tjenestene følger de vilkår som den enkelte tjenesteleverandør eller Tinn Energi Bredbånd fastsetter. Kunden har ikke rett til å benytte utstyret eller tjenestene til kommersielle eller lovstridige forhold.

4.2 Stenging
Tinn Energi Bredbånd kan stenge Kundens tilgang til tjenestene om Kunden misligholder sine forpliktelser i henhold til Avtalen. Kunden er da selv ansvarlig for det tap Kunden måtte bli påført som følge av dette. Før stenging iverksettes etter denne bestemmelsen, skal Kunden varsles skriftlig og få anledning til å rette opp forholdet. E-post eller SMS til Kunden anses som skriftlig. Tinn Energi Bredbånd kan likevel med øyeblikkelig virkning stenge Kundens tjenester dersom hensyn til norsk lov, sikkerhet, funksjonalitet eller tredjeparts vern krever det. Tinn Energi Bredbånd kan gjenåpne stengte tjenester når det forhold som medførte stengning er rettet opp. Kunden vil bli belastes et gebyr for gjenåpning i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste.

4.3 Ekstraordinære brukerrestriksjoner
I nødssituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, omfattende streik eller lockout, og/eller alvorlig fare for sabotasjer mot nett og tjenester, har Tinn Energi Bredbånd rett til å gjennomføre tiltak som begrenser bruken av nettet, herunder avbrudd i tjenestene, begrensninger av tjenestene, avskjæring av adgang til tjenestene for nye Kunder. Tinn Energi Bredbånd er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av forannevnte tiltak. Tinn Energi Bredbånd vil bestrebe seg på å varsle om slike tiltak i god tid og gjøre sitt ytterste for at ulempen for Kunden blir minst mulig.

5.Generelt

5.1 Innhenting av personopplysninger – kredittvurdering
Tinn Energi Bredbånd gis rett til å innhente og registrere nødvendig informasjon om Kunden fra offentlige kilder og kredittopplysningsforetak. Formålet med innsamlingen av informasjon er å kunne levere den bestilte tjeneste til Kunden. Dersom Kunden ikke er tilstrekkelig kredittverdig kan Tinn Energi Bredbånd avslå levering. Kunden kan i så fall ikke gjøre gjeldende noe krav mot Tinn Energi Bredbånd som følge av dette. Gjenpart av kredittvurdering sendes Kunden. Opplysningene innhentes, benyttes, lagres og slettes i samsvar med personopplysningsloven. Opplysningene vil kun bli utlevert til andre i den utstrekning det er nødvendig for å gjennomføre forpliktelsene i Avtalen (for eksempel ved bruk av innleid montør) eller dersom Tinn Energi Bredbånd for øvrig har en rettslig forpliktelse til dette. Kunden har rett til å kreve innsyn i opplysningene etter personopplysningsloven § 18, og har videre rett til å kreve retting dersom opplysningene er uriktige eller ufullstendige, jf. personopplysningsloven § 27 og § 28.Den behandlingsansvarlige etter loven, er TinnEnergi Bredbånd.

5.2 Angrerett
Kunden kan gå fra Avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at Tinn Energi Bredbånd har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Dersom Tinn Energi Bredbånd ikke oppfyller sin opplysningsplikt, eksempelvis ved ikke å utlevere angrefristskjema senest ved levering av tjenesten, utvides fristen til tre måneder. Kunden må gi Tinn Energi Bredbånd skriftlig melding dersom angreretten skal benyttes. Fristen anses som overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Dersom Kunden, innen angrefristen utløper, melder fra at man vil benytte seg av angreretten plikter Tinn Energi Bredbånd å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet Kunden. Dersom tjenesten er kjøpt via web eller ved at Kunden tar kontakt med Tinn Energi Bredbånd via telefon, og leveransen påbegynnes eller fullføres før angrefristens utløp, skal Tinn Energi Bredbånd sine utgifter forbundet med påbegynnelse og installering dekkes av Kunden dersom Kunden benytter seg av angreretten.

Ved levering av digitalt innhold hvor Kunden gis umiddelbar tilgang til bestilte tjenester (eksempelvis oppgradering av bredbåndshastighet, kjøp av TV-kanaler etc.), erkjenner forbruker ingen angrerett iht. Angrerettloven § 22 bokstav n.

5.3 Avtaleperiode, oppsigelse
Levering av fiberoptisk nett med tjenester er uoppsigelig i 12 måneder fra det angitte oppstartstidspunkt (Avtaleperioden). Dersom Kunden ikke har meddelt Tinn Energi Bredbånd at levering av disse tjenestene ikke ønskes forlenget senest 2 måneder før Avtaleperiodens utløp, forlenges Avtalen automatisk. Avtalen kan deretter sies opp av hver av partene med inneværende måned pluss en måneds skriftlig varsel.

5.4 Pris og endring av pris
Kunden skal betale de engangskostnader og månedsbeløp som til enhver tid fremkommer av Tinn Energi Bredbånds gjeldende priser, som er tilgjengelige på www.tinnenergibredband.no. Tinn Energi Bredbånd forbeholder seg rett til å endre prisene til enhver tid. Med unntak for endringer som følge av offentlige skatter og avgifter kan prisendring likevel ikke skje i avtalt bindingstid. Hvis betydelig prisendring gjennomføres mens Kunden er i bindingstid, gis det anledning til å si opp tjenesten etter standard oppsigelsesvilkår. Med unntak for konsumprisjusteringer og prisendringer som skyldes endringer i offentlige skatter og avgifter skal Kunden varsles direkte om prisendringer til vedkommende sin ugunst. Slik varsling skal skje minst 1 (en) en måned før endringen trer i kraft. Dersom Kunden tar tjenestene i bruk etter at prisendring har trådt i kraft, anses Kunden for å ha akseptert prisendringen.

5.5 Fakturering og betaling
Den første faktureringen skjer umiddelbart etter installasjonen. Faste tjenester faktureres etterskuddsvis pr måned eller kvartal. Forbruk faktureres etterskuddsvis eller ved direkte fakturering via kredittkort.

5.6 Mangler og reklamasjon
Dersom Kunden vil påberope seg feil eller mangel ved tjenesten, skal dette meldes til Tinn Energi Bredbånd. Før Kunden melder feil må Kunden undersøke om feilen skyldes Kundens eget utstyr. Kunden mister retten til å gjøre en feil eller mangel gjeldende dersom Kunden ikke gir Tinn Energi Bredbånd melding om forholdet innen rimelig tid etter at Kunden har oppdaget eller burde ha oppdaget feilen/mangelen. En reklamasjon skal leveres skriftlig, gjerne via kontaktskjema på www.tinnenergibredband.no.

5.7 Mislighold fra Tinn Energi Bredbånd
Det representerer et mislighold dersom leveransen ikke er i samsvar med det som er avtalt, og årsaken er forhold Tinn Energi Bredbånd etter Avtalen må bære risikoen for. Ved feil eller mangler ved tjenesten som ikke blir rettet innen rimelig tid kan Kunden kreve forholdsmessig prisavslag i henhold til alminnelige kontraktsrettslige regler. Kunden kan for øvrig kreve erstatning for sitt direkte økonomiske tap som skyldes misligholdet, med mindre Tinn Energi Bredbånd godtgjør at mangelen skyldes hindring utenfor Tinn Energi Bredbånds kontroll, som ikke med rimelighet kunne ventes å ha blitt tatt i betraktning på avtaletidspunktet, eller å unngå eller overvinne følgene av. Med direkte tap menes de dokumenterte merutgifter Kunden er påført som følge av misligholdet, dog med de ansvarsbegrensninger som fremgår nedenfor. Ved vesentlig mislighold fra Tinn Energi Bredbånds side kan Kunden med øyeblikkelig virkning skriftlig heve Avtalen, og kreve erstattet det direkte tap Kunden lider etter prinsippene ovenfor, dog med samme ansvarsbegrensning som i pkt. 5.8 – dvs. kr. 5000,-.
Krav på erstatning må fremsettes uten ugrunnet opphold, og senest innen 2 (to) måneder etter at skaden er oppdaget eller burde vært oppdaget.

5.8 Ansvarsbegrensning
Tinn Energi Bredbånds erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset oppad til kr 5.000 ,- for hvert skadetilfelle eller kjeden av skadetilfeller med same årsak, med mindre det foreligger grov uaktsomhet eller forsett fra Tinn Energi Bredbånd. Tinn Energi Bredbånds erstatningsansvar omfatter ikke indirekte tap. Som indirekte tap regnes blant annet:
•tap som følge av minsket eller bortfalt produksjoneller omsetning (driftsavbrudd).
•tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøressom forutsatt (avsavn).
•tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt medtredjemann faller bort eller ikke blir oppfylt.
•tap som følge av ødelagte eller forringede data.Samtalekostnader i forbindelse medfeilmelding/feilsøking dekkes ikke.

5.9 Betalingsmislighold – stengning
Kunden er ansvarlig for å utføre rettmessig innbetaling til Tinn Energi Bredbånd. Hvis innbetaling ikke er mottatt umiddelbart etter betalingsfrist angitt på faktura, kan Tinn Energi Bredbånd forbeholde seg retten til å stenge for Kundens bruk av tjenestene. Eventuell stenging varsles skriftlig. Ved betalingsmislighold vil Kunden bli belastet med gebyrer og forsinkelsesrenter etter lov om renter og gebyrer ved forsinket betaling. Stenging av tjenestene innebærer ikke fritak for betalingsplikt etter at tjenesten er stengt, verken overfor Tinn Energi Bredbånd eller andre tjenesteleverandører i nettet. Dersom Kundens tilknytning har blitt stengt som følge av Kundens betalingsmislighold, vil Tinn Energi Bredbånd gjenåpne tilknytningen når utestående krav med renter og gebyrer er innbetalt. Ved gjenåpning belastes ett gebyr etter til enhver tids gjeldende sats. Hvis innbetaling fortsatt uteblir sier Tinn Energi Bredbånd opp kundeforholdet uten ytterligere varsel, og ber om at lånt utstyr blir returnert. Ved eventuelt ønske om nye tjenester fra Tinn Energi Bredbånd på et senere tidspunkt blir dette vurdert som et nysalg med dertil tilhørende kredittvurdering.

5.10 Annet mislighold fra Kunden – erstatningsansvar
Kunden er selv ansvarlig for å bruke tjenestene i samsvar med Avtalen og Norsk lov. Brudd på vilkårene/norsk lov anses om mislighold av avtalen med Tinn Energi Bredbånd. Kunden skal ved rimelige tiltak begrense sitt tap. Dersom Kunden har medvirket til skaden, skal Tinn Energi Bredbånds ansvar settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom Kunden ikke i rimelig utstrekning har latt være å fjerne eller minske risikoen for skade Kunden plikter på objektivt grunnlag å erstatte til Tinn Energi Bredbånd det utstyr som er skadet, modifisert, mistet eller stjålet. Kunden er objektivt ansvarlig for tap av og skader på utstyr i leieperioden inntil det er mottatt tilbakelevert hos Tinn Energi Bredbånd. Kundens erstatningsansvar for tap/skade på utstyr blir fastsatt i henhold til enhver tids gjeldende prisliste. Ved alvorlige eller gjentatte brudd på Avtalen kan Tinn Energi Bredbånd stenge Kundens tjenester. Tinn Energi Bredbånd kan alltid stenge Kundens tilknytning dersom Kunden:
•har oppgitt mangelfull eller ukorrektkundeinformasjon,
•benytter utstyr som ikke tilfredsstiller de krav somtil enhver tid er fastsatt av myndighetene, eller som ikke tilfredsstiller krav med hjemmel i lov om elektronisk kommunikasjon,
•opptrer i strid med gjeldende lovgivning elleroffentligrettslige regler for teletjenester,
•grovt misbruker tjenestene, herunder benyttertjenestene til sjikane, og ved
•oppsetting av egen server, eller ved utsendelse avspam, virus, worms og lignende.

Før Tinn Energi Bredbånd iverksetter stenging etter denne bestemmelsen, skal Kunden, om mulig, varsles skriftlig og gis anledning til å uttale seg om forholdet. Varsel skal opplyse om årsak og fastsette en frist for å rette opp forholdet. Hvis hensynet til sikkerheten og/eller funksjonalitet i nettet, viktige samfunnshensyn eller hensynet til tredjemanns vern krever det, kan Tinn Energi Bredbånd likevel stenge Kundens tilknytning uten forhåndsvarsel. Kunden skal i slike tilfeller straks varsles om stengingen. Når vilkårene for stenging av en tjeneste er oppfylt på grunn av Kundens eget forhold, kan Tinn Energi Bredbånd stenge samtlige tjenester når Kunden har flere kundeforhold. Ved vesentlig mislighold av Avtalen kan Tinn Energi Bredbånd med øyeblikkelig virkning skriftlig heve Avtalen, og kreve erstatning for det direkte tap Tinn Energi Bredbånd lider på grunn av misligholdet. Kunden er forpliktet å betale månedsleie og andre avtalte kostnader frem til hevingstidspunktet.

5.11 Flytting
Dersom Kunden flytter til ny adresse hvor det er teknisk og økonomisk mulig for Tinn Energi Bredbånd å levere tjenestene, kan Kunden fortsette Avtalen på sin nye adresse. Den løpende forpliktelse til å betale for Tjenestene løper selv om tjenestene i en fase etter flytting ikke er klar for levering hvis dette skyldes forhold på Kundens side. Tinn Energi Bredbånd kan kreve betaling for flytting samt anleggsbidrag i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste. Dersom Kunden vil si opp Avtalen på grunn av flytting, gjelder standard oppsigelsestid på inneværende måned pluss 1 (en) måned.

Hvis Kunden flytter i Avtaleperioden, er Kunden forpliktet til å fortsette å motta levering av bestilt produkt ut Avtaleperioden på sin nye adresse, dersom det er teknisk og økonomisk mulig for Tinn Energi Bredbånd å levere tjenestene på denne adressen. Dersom Tinn Energi Bredbånd ikke kan levere tjenestene på den nye adressen, er Kunden likevel bundet til å betale de faste månedlige kostnadene for produktet ut Avtaleperioden, med mindre Tinn Energi Bredbånd aksepterer avtale med ny Kunde på Kundens tidligere adresse. Kunden må betale det til enhver tid gjeldende gebyr for flytting. Ny Kunde må betale Tinn Energi Bredbånds til enhver tid gjeldende gebyr(er) for etablering av nytt Kundeforhold.

5.12 Overdragelse
Kunden har ikke rett til å overdra Avtalen til tredjepart, herunder husstandsmedlem, uten Tinn Energi Bredbånds forutgående skriftlige samtykke. Nektelse av overdragelse til andre i samme husstand krever saklig grunn. Ved overdragelse påløper et administrasjonsgebyr og etableringsavgift. Dette gjelder ikke ved overdragelse til husstandsmedlem ved dødsfall, og til ektefelle/samboer ved samlivsbrudd når Kunden skriftlig har samtykket eller fraflyttet husstanden og ektefelle/samboer har disponert tjenestene i minst ett år. Før enhver overdragelse kan gjennomføres må Kundens økonomiske mellomværende med Tinn Energi Bredbånd være gjort opp. Ny Kunde anses å ha godtatt Avtalens vilkår når tjenestene er tatt i bruk. Tinn Energi Bredbånd har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen.

5.13 Endring i Avtalen
Tinn Energi Bredbånd har rett til å endre vilkårene i denne Avtale, og foreta prisjusteringer i Avtaleperioden. Endringer som har en ikke uvesentlig betydning for Kunden, skal varsles Kunden en måned før ikraftsettelse. Ved vesentlig endring til Kundens ugunst, har Kunden rett til å heve Avtalen med virkning fra de nye vilkårene trer i kraft, med mindre disse skyldes offentligrettslige reguleringer eller force majeure. Dersom Kunden bruker Tjenestene etter at varslet endring er trådt i kraft, anses Kunden for å ha godtatt endringen. Prisendringer er regulert i punkt 5.4.

5.14 Taushetsplikt, personopplysninger
Tinn Energi Bredbånd plikter å bevare taushet overfor uvedkommende om alle opplysninger Tinn Energi Bredbånd har fått om Kunden og hans bruk av tjenesten, med mindre det foreligger samtykke fra Kunden, hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, eller som ledd i betalingsinnkreving m.v. hvor det er saklig grunn. Tinn Energi Bredbåndforbeholder seg retten til å gjøre opplysninger omKunden tilgjengelig i anonymisert form, forutsatt atutenforstående ikke kan tilbakeføre slikeopplysninger til Kunden. Tinn Energi Bredbånd villagre opplysninger om Kundens bruk av tjenestene ihenhold til de anvisninger som til enhver tid gis avDatatilsynet/Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ogde regler som følger av Personopplysningsloven ogEkom-loven med tilhørende forskrifter.
Kunden skal bevare taushet overfor uvedkommendeom det han får vite om Tinn Energi Bredbåndsdrifts- og forretningsforhold, med unntak av det som er alminnelig kjent eller offentlig tilgjengeliginformasjon.

5.15 Meldinger
Kunden plikter å gi Tinn Energi Bredbånd sine meldingsadresser, e-postadresse og mobiltelefonnummer. Kunden aksepterer at Tinn Energi Bredbånd benytter meldingsadressene til å varsle Kunden om forhold som gjelder tjenestene og/eller utstyret omfattet av Avtalen. Kunden plikter umiddelbart å varsle Tinn Energi Bredbånd dersom Kundens meldingsadresser ikke er i bruk, er endret eller dersom Kunden har grunn til å tro at Tinn Energi Bredbånd ikke benytter riktig meldingsadresse når Tinn Energi Bredbånd henvender seg til Kunden. Tinn Energi Bredbånd kan velge å varsle Kunden i faktura og i annen post.

5.16 Tvister
Tvister vedrørende Avtalen, som ikke blir løst ved forhandlinger, skal bringes inn for tingretten i den rettskrets hvor levering etter Avtalen skal finne sted.

6.Spesielle vilkår for Digital-TV

6.1 Begrensninger i bruk av tjenesten
Kunden kan bare bruke Utstyret til private, ikke-kommersielle formål innenfor husstandene medlemmer.

6.2 Pay per view
Ved ”Pay per View” tjenester er Kunden pliktig til å betale for bestilt tjeneste selv om sendingen (film, sport, eller lignende) faller bort, med mindre bortfallet skyldes Tinn Energi Bredbånd.

6.3 Programkort
Programkortet med tilhørende PIN-kode gir Kunden tilgang til Tinn Energi Bredbånd sin digital-TV tjeneste. Kunden kan bare benytte programkortet sammen med Utstyret som er registrert på Kunden. PIN-koden styrer Kundens kjøp av tjenester og Kunden plikter å betale for alle tjenester som bestilles og bekreftes med PIN-koden. Programkortet er Tinn Energi Bredbånd/Tjenesteleverandør sin eiendom og Kunden er forpliktet til å returnere dette ved avslutning av Kundeforholdet.

6.4 Nytt programkort
Ved tap eller skade på programkort som skyldes Kunden, belastes Kunden et gebyr for nytt programkort.

6.5 TV-kanaler og pakketering
Fastsettelse og endring av avtalte kringkastingsprogrammer som inngår i Tjenesten skal skje i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning. Ut over dette kan Tinn Energi Bredbånd til enhver tid gjøre endringer i programutvalg og pakketering, så lenge det totale tilbudet som Kunden mottar ikke forringes i vesentlig grad. Kunden skal om mulig varsles med 1 (en) måneds varsel om slike endringer. Varsling kan skje i fakturavedlegg, pr. e-post, på TV-portalen, på www.get.no, www.tinnenergibredband.no eller på annen hensiktsmessig måte. Dersom TV-kanaler bortfaller som følge av forhold utenfor Tinn Energi Bredbånds kontroll (herunder at Tinn Energi Bredbånd ikke kommer til enighet om avtale med den aktuelle tv-kanal, med innholdsleverandører eller rettighetshaverorganisasjon) kan bortfall skje umiddelbart med etterfølgende informasjon til Kunden. Slikt bortfall gir ikke Kunden krav på kompensasjon.

6.6 Ulovlig bruk av sendinger
6.6.1 Kunden har ikke adgang til å overføre sendinger som mottas fra Tinn Energi Bredbånd utenfor egen husstand. Dette gjelder også ved utleievirksomhet i husstanden. I slike tilfellermå det tegnes eget abonnement for utleiedelen.
6.6.2 Kunden må ikke foreta inngrep i Utstyret eller på annen måte ulovlig motta sendinger som ikke omfattes av avtalen. Ulovlig mottak av sendinger eller tjenester anses som vesentlig mislighold, er straffbart og kan politianmeldes. Tinn Energi Bredbånd kan kreve erstatning for Kundens misbruk.
6.6.3 Kunden har ikke lov til å kopiere eller gjøre og/eller fremvise opptak, utover privat bruk.
6.6.4 Kunden kan benytte opptakstjenester til privat bruk via særskilt Utstyr og/eller tjeneste fra Tinn Energi Bredbånd. Tinn Energi Bredbånd er uten ansvar for eventuelt bortfall av lagrede opptak på tjenesteutstyret.

ADVETNSKALENDER TINN ENERGI & FIBER 2023

VILKÅR OG BETINGELSER 

 1. ARRANGØR AV KONKURRANSEN  

1.1. Tinn Energi & Fiber AS, Storgata 4, 3660 Rjukan, +47 35 08 09 09, www.tinnenergifiber.no (“Arrangør”) er arrangør av kampanjen (“Kampanje”). 

 1. HVEM KAN DELTA 

2.1. Deltakerne må være 18 år eller eldre på deltakelsesdagen. Deltakelse av mindreårige blir automatisk ugyldig og arrangøren forbeholder seg retten til å tilbakekalle en premie eller nekte deltakelse uten kompensasjon. 

2.2. Deltakerne må ha bostedsadresse i Norge og enkelte premier krever aktiv strømavtale hos Tinn Energi & Fiber.  Ved å delta godtar deltaker at Tinn Energi & Fiber kan ta kontakt for å selge inn sine strømavtaler. 

2.3. Arrangørpersonale og deres nærmeste familier samt alle som er profesjonelt knyttet til kampanjen, har ikke rett til å delta. 

 1. HVORDAN DELTA? 

3.1. For å delta i kampanjen må deltakeren gå til www.tinnenergifiber.no/julekalender

3.2. Kampanjen består av 4 forskjellige konkurranser som publiseres hver søndag i advent.

Følgerne har lov til å delta i alle 4-innlegg, men kan bare vinne 1 gang.  

3.3 Spørrelekene er beskrevet i hvert av innleggene.  

3.4. Oppslag fra agenter, tredjeparter, organiserte grupper eller generert automatisk via datamaskin, godtas ikke.  

3.5 Deltakelser som er vulgære, støtende eller på annen måte støtende eller uegnet for publisering, eller som utgjør eller oppmuntrer til ulovlige aktiviteter, vil automatisk bli diskvalifisert.  

4.4 Ved eventuelt videresalg av premie må vinner forsikre seg om at kjøper er kunde hos Tinn Energi & Fiber, at premien benyttes i Tinn kommune og at kjøper er villig til å stille opp på markedsaktivitet knyttet til premien.

 1. PREMIER 

4.1. 4 hovedpremier deles ut totalt, inkludert en tilleggspremie dersom målet nås.

4.2. Verdien av 1x hovedpremien er NOK 33552,-. Den totale verdien av alle premiene er omtrent NOK 50000,-.

4.3. Premiene er som beskrevet i disse vilkårene og betingelsene og kan ikke byttes mot kontanter eller andre alternativer. Personlig inntektsskatt knyttet til verdien av premien betales av vinneren. Det er vinnerens ansvar å informere skattemyndighetene og betale skatten før forfallsdato, om nødvendig.   

 1. VINNERE 

5.1. De 4 vinnerne av kampanjen velges tilfeldig i konkurransepostene.

5.2 Alle avgjørelser fra arrangøren er endelige, bindende og ikke åpne for diskusjon eller appell. 

5.3. Arrangøren vil kontakte vinnerne direkte via e-post og publisere på Facebook, men Arrangøren er ikke ansvarlig for mislykkede kommunikasjoner eller feil som er forårsaket utenfor Arrangørens rimelige kontroll. Arrangøren vil informere hver vinner om når og hvordan premien vil bli levert. 

5.4. Hvis en potensiell vinner ikke kan kontaktes av en eller annen grunn innen 7 dager, eller ikke svarer opp vår henvendelse  og akseptere en premie innen 30 dager, kan en alternativ vinner velges av kampanjeansvarlige og tilbys premien uten ansvar til den første potensielle vinneren. 

 1. PERSONOPPLYSNINGER 

6.1. Arrangøren kan kreve at deltakerne oppgir personlig informasjon som en betingelse for tilgang til eller deltakelse i kampanjen. Dette kan for eksempel omfatte: Inneholder: Fullt navn, full adresse, bostedsland, e-postadresse, telefonnummer, alder (eller over 18 års bekreftelser). Andre opplysninger kan også kreves. 

6.2. Personopplysninger som sendes inn i forbindelse med kampanjen, vil bli brukt til å administrere og implementere kampanjen, samt vinnere av enkelte premier forplikter seg til å delta på markedsaktiviteter knyttet til premien og vil bli slettet når kampanjen og tildelingen av premier er fullført. Deltakeren kan når som helst kontakte arrangøren for å bekrefte eller be om retting eller sletting av deres personopplysninger. 

6.3. Ved å delta i kampanjen, samtykker deltakeren til innsamling og behandling av sine personopplysninger i samsvar med det som er angitt i disse vilkårene og betingelsene. 

 1. GENERELT 

7.1. Hvis noe aspekt av denne kampanjen ikke kan fortsette som planlagt, kan kampanjeansvarlig etter eget skjønn kansellere, avslutte, endre eller suspendere kampanjen eller gjøre eventuelle berørte deltakelser ugyldige (dette inkluderer, uten begrensning, datavirus, nettverksfeil, feil, manipulering, uautorisert interferens, svindel, teknisk feil eller andre forhold utenfor kampanjeansvarliges kontroll som påvirker administrasjon, sikkerhet, rettferdighet, integritet eller riktig gjennomføring av kampanjen). 

7.2 Arrangøren forbeholder seg retten til å rette feil som oppstår fra forberedelsen og/eller publiseringen av disse vilkårene eller annen kommunikasjon.  

7.3 Deltakerne samtykker i å være bundet av disse vilkårene og betingelsene og bundet av enhver avgjørelse av arrangøren som er endelig og bindende angående kampanjen. Hvis du ikke overholder noen av disse vilkårene og beslutningene, kan dette føre til diskvalifisering.  

7.4 Arrangøren gir ingen garantier med hensyn til premiene.  

7.5 Kampanjeansvarlige skal ikke være ansvarlig for noe økonomisk tap (inkludert indirekte tap) for en deltaker eller vinner eller personskade som følge av deltakelse i denne kampanjen eller motta noen premie, annet enn et lovfestet ansvar. 

7.6. Ved å delta gir deltakeren ugjenkallelig rett til arrangøren og dens tilknyttede foretak til å bruke fritt og uten kompensasjon deltakeren, deltakelsen i markedsføringskampanjer og i enhver annen kommersiell sammenheng.  

SPESIELLE VILKÅR FOR AVTALE OM BREDBÅNDSTJENESTER
1. GENERELT
1.1 Disse spesielle vilkår («Spesielle vilkår») gjelder for bredbåndstjenester («Bredbåndstjenesten») til kunde
(«Kunden») fra leverandør («Leverandøren») som angitt i bestillingsskjema/ordrebekreftelsen. Begrepet
«Kunden» omfatter både privatkunder («Privatkunder») og kollektive kunder (borettslag/sameier), forutsatt at
Bredbåndstjenesten utnyttes for privat bruk.
1.2 Disse Spesielle vilkår supplerer vilkårene angitt i bestillingsskjema/ordrebekreftelsen og Alminnelige vilkår
for avtale om bredbåndsbaserte tjenester («Alminnelige vilkår»). Ved motstrid går Spesielle vilkår foran det som
er angitt i Alminnelige vilkår.
1.3 Kunden samtykker til at de Spesielle vilkår og øvrige avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunden i
elektronisk format.
2. BREDBÅND
2.1 Leverandøren gir Kunden tilgang til internett via hjemmesentralen. Dersom hjemmesentralen som leveres
ikke har innebygd trådløs ruter, må Kunden selv sørge for trådløs ruter (trådløs ruter kan leveres av
Leverandøren, og vil da inngå som en del av Kundens brukerutstyr).
2.2 Kunden tildeles IP-adresse av Leverandøren. IP-adressen eies av Leverandøren og stilles til Kundens
disposisjon i forbindelse med bruk av Bredbåndstjenesten. Leverandøren har rett til å endre IP-adressen når
hensyn til drift, trafikk, tekniske og/eller offentligrettslige forhold tilsier dette.
2.3 Kunden plikter å installere programvare eller fysisk brannmur som beskytter mot andres uautoriserte tilgang
til eller bruk av Kundens eller Leverandørens utstyr, programvare eller informasjon for øvrig og for å hindre
spredning av datavirus.
3. Særlige bestemmelser om Trådløst bredbånd
3.1 Der bestillingen/ordrebekreftelsen omfatter Bredbåndstjenester som gir radiobasert tilgang til Internett
med avtalt kapasitet og datamengde («Trådløst Bredbånd»), gjelder de særlige bestemmelser som angitt i dette
punkt 3. Trådløst Bredbånd kan bare benyttes på den installasjonsadressen som er avtalt med Leverandøren.
3.2 Leveranse av Trådløst Bredbånd forutsetter at Leverandøren har bygget radiodekning på den avtalte
installasjonsadressen. Leverandøren garanterer ikke at Trådløst Bredbånd vil bli tilgjengelig på
installasjonsadressen, selv om ordrebekreftelse er mottatt eller Leverandøren har forsøkt å installere Trådløst
Bredbånd.
3.3 Kunden vil motta en utendørsenhet som monteres på boligens yttervegg vendt mot basestasjonen. Kunden
er selv ansvarlig for å innhente eventuelle tillatelser for slik montering. Dersom Kunden ikke eier bygningen som
utendørsenheten skal monteres på er Kunden ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser fra byggeier.
Dersom det eksisterer krav til hvordan føring av kabler gjennom vegg skal skje, må kravene kunne fremlegges
når Leverandørens montør ankommer.
3.4 Kunden vil også motta en hjemmesentral som installeres innendørs. Dersom hjemmesentralen ikke har
innebygd trådløs ruter, må Kunden selv sørge for trådløs ruter (trådløs ruter kan leveres av Leverandøren, og vil
da inngå som en del av Kundens brukerutstyr). Utendørsenheten skal forsynes med strøm fra bygningens innside.
Kunden skal tilslutte strømadaptere for hjemmesentral og utendørsenhet til strøm. Innvendig kabling til
Kundens brukerutstyr er Kunden selv ansvarlig for.
3.5 Bredbåndstjenesten fungerer kun med den medfølgende utendørsenheten, og kun sammen med Trådløst
Bredbånd fra Leverandøren. Utendørsenheten kan ikke flyttes til en annen adresse uten Leverandørens skriftlige
forhåndsgodkjenning. Utendørsenhet, hjemmesentral og strømadaptere er Leverandørens eiendom. Ved
oppsigelse av tjenesten er Leverandøren ikke forpliktet til å fjerne installert utstyr.
2 Mai 2023
3.6 Dersom den inkluderte datamengden i Kundens abonnement brukes opp innenfor en kalendermåned, kan
hastigheten reduseres til en minimumshastighet for resten av måneden.
3.7 I tillegg til punkt 5 tas det forbehold om at hastigheten kan påvirkes av blant annet:
• avstand til basestasjonen (signalstyrke)
• fysiske hindringer (f.eks. bygninger)
• spesielle værforhold
• mange samtidige brukere av basestasjonen
3.8 Dersom det etter leveranse oppstår fysiske hindre som blokkerer signalet, og Leverandør kan bekrefte at
blokkering er til stede, kan Kunde kan si opp tjenesten Trådløst Bredbånd.
3.9 Med mindre annet er spesifisert vil Trådløst Bredbånd i utgangspunktet ikke støtte analoge tjenester
herunder, men ikke begrenset til: alarmsystem, faksmaskin, trygghetsalarm eller oppringt internett.
Bredbåndstelefon leveres ikke.
4. BRUK AV TJENESTEN
4.1 Kunden har plikt til å følge alminnelige nettregler samt å påse at ingen anvender Bredbåndstjenesten i strid
med vilkårene i Avtalen, og er også ansvarlig for eventuell uautorisert bruk av den tilgangen som gis Kunden.
4.2 Kunden har ikke rett til å benytte Bredbåndstjenesten til lovstridige forhold. Bredbåndstjenesten kan ikke
benyttes til å bruke, kopiere, spre eller på annen måte utnytte informasjon som er ulovlig, som ikke er ment for
Kunden eller som Kunden har skaffet seg uberettiget tilgang til.
4.3 Bredbåndstjenesten må ikke brukes til portscanning, utsendelse av virus, eller annen utsendelse og
kommunikasjon til skade for Leverandøren eller annen bruker (herunder spam og e-postbombing).
4.4 Leverandøren kan gi Kunden tilgang til tredjepartsprogramvare gjennom Bredbåndtjenesten. Det er en
forutsetning for bruk av tredjepartsprogramvare at Kunden aksepterer den aktuelle tredjeparts lisens- og
avtalevilkår.
5. KVALITET
5.1 Det er en målsetning at Kunden til enhver tid skal tilbys produktets angitte hastighet. Opplevd hastighet vil
kunne være noe lavere enn det som er bestilt, basert på følgende forhold:
a) perioder med unormalt stor belastning på nettet;
b) egenskaper ved Kundens brukerutstyr (f.eks. PC);
c) hvorvidt Kunden benytter seg av trådløst nett;
d) prioritering av bredbåndstrafikk til tidskritiske tjenester foran internett-trafikk, eksempelvis vil
telefoni- og TV-tjenester bli prioritert foran internett (Kunder som abonnerer på slike tidskritiske
tjenester, kan dermed erfare at opplevd hastighet på internettrafikk påvirkes);
e) at en mindre del av bredbåndskapasiteten benyttes til nødvendig kontrollinformasjon
Overføringshastigheten videre ut på internett er utenfor Leverandørens kontroll, og det må her påregnes noe
lavere hastighet.
5.2 Leverandøren benytter trafikkstyring som verktøy av sikkerhetshensyn og for å sikre god kvalitet på
tjenestene. Leverandøren skal sikre at trafikkstyringen i nettet oppfyller de krav til nettnøytralitet som er fastsatt
i Ekomloven.
5.3 Som hovedregel blokkerer ikke Leverandøren kunders trafikk på Bredbåndstjenesten. Trafikk og/eller tilgang
til enkelte nettsteder kan blokkeres etter pålegg fra offentlige myndigheter. Leverandøren kan også blokkere
trafikk som anses å være en sikkerhetsrisiko.
5.4 Kundens internettkapasitet kan, på Kundens anmodning, økes i bindingstiden. Endring skjer i henhold til den
enhver tid gjeldende prisliste

1. AVTALENS PARTER OG GJENSTAND
1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytning til
bredbåndsnettet og levering av de i bestillingsskjema eller ordrebekreftelse angitte
produkter og tjenester (samlet kalt Tjenesten).
1.2 Avtalens parter er Kunde og Leverandør som nærmere angitt i bestillingsskjema.
Det er en forutsetning for Avtalen at Kunden er en fysisk person som ikke
hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Kunden må være myndig
person over 18 år.
1.3 Kunden som inngår denne Avtalen er ansvarlig for all bruk av Tjenesten,
herunder alle forbruk/kjøp. Dette gjelder uavhengig av hvorvidt Kunden selv, eller
andre vedkommende har latt bruke Tjenesten, benytter Tjenesten. Kunden har rett til
innsyn i aktivitet knyttet til Tjenesten, uavhengig av hvem som har benyttet
Tjenesten. Kunden plikter å informere eventuelt andre brukere av Tjenesten om
dette.
1.4 Dersom det er et krav for tilknytning til bredbåndsnettet at Kunden mottar en
grunntjeneste, skal det fremgå av bestillingsskjemaet hvilken Tjeneste dette er.
1.5 Det er en forutsetning for levering av Tjenesten at Kunden er tilknyttet
Leverandørens bredbåndsnett enten direkte eller gjennom et borettslag eller
eierseksjonssameier (Boligselskap).
2. AVTALEDOKUMENTER
2.1 Avtaleforholdet (Avtalen) mellom partene består av bestillingsskjema eller
ordrebekreftelse, Alminnelige vilkår samt Spesielle vilkår for den enkelte Tjenesten.
Ved eventuell motstrid mellom Alminnelige Vilkår og Spesielle Vilkår, går Spesielle
Vilkår foran.
2.2 De til enhver tid gjeldende vilkår er også tilgjengelige på Leverandørens nettside.
2.3 Avtale inngås ved at Kunden undertegner bestillingsskjema eller aksepterer
Avtalen elektronisk ved bestilling. Kjøp av tjenester utover det som er angitt i
bestillingsskjemaet, kan inngås ved å inngi en tilleggsbestilling. Kunden vil ved
bestilling av tilleggstjenester motta en ordrebekreftelse, samt de Spesielle vilkår for
den aktuelle Tjenesten.
3. KREDITTVURDERING OG SIKKERHETSSTILLELSE
3.1 Leverandøren inngår avtale med Kunden under forutsetning av at Kunden til
enhver tid er betalingsdyktig. Da Tjenesten innebærer et kredittelement, har
Leverandøren saklig behov for å innhente kredittvurdering. Kunden aksepterer at
Leverandøren til enhver tid kan fastsette kredittgrenser samt innhente
kredittvurdering av Kunden. Dersom det foretas kredittsjekk, vil du som Kunde
vederlagsfritt få gjenpart om innholdet av kredittsjekken.
3.2 Ved overskridelse av en kredittgrense og dersom kredittvurderingen etter
Leverandørens mening sannsynliggjør fare for betalingsmislighold, kan
Leverandøren avvise bestillingen, eventuelt si opp Avtalen eller kreve
sikkerhetsstillelse, herunder forskuddsbetaling.
4. ANGRERETT
4.1 Dersom Avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted, gjelder lov
om angrerett av 20.juni 2014 nr. 27. Kunden skal opplyses om angreretten og få
angreskjemaet utlevert.
4.2 Dersom Kunden gis rett til bruk av Tjenesten før utløpet av angrefristen, og
senere benytter angreretten må Kunden betale for den delen av Tjenesten som
Kunden har kunnet ta i bruk, samt for medgåtte materialer, og eventuell returkostnad
for mottatt Utstyr. Dette gjelder imidlertid kun dersom rett til bruk av Tjenesten før
utløpet av angrefristen ble gitt etter uttrykkelig anmodning fra Kunden. Dersom slik
uttrykkelig anmodning ikke ble gitt, skal Leverandøren tilbakeføre alle betalinger fra
Kunden dersom Kunden benytter seg av angreretten. Dersom Kunden har
forskuddsbetalt installasjonspris, eller har betalt for en del av Tjenesten som ikke er
benyttet, skal disse beløpene tilbakeføres til Kunden.
5. LEVERANDØRSKIFTE
5.1 Dersom Kunden ved inngåelse av Avtalen abonnerer på tjenester fra andre
leverandører som skal avvikles ved tilknytning til Leverandøren, må Kunden selv si
opp avtalen(e) med eksisterende leverandør(er).
6. FORUTSETNING FOR TILKNYTNING
6.1 Leverandøren tar forbehold om at Leverandørens bredbåndsnett er eller vil bli
utbygd for tilknytning på Kundens adresse. Leverandøren vil kun iverksette
utbygging dersom det blir et tilstrekkelig antall tilknytninger i Kundens nærområde til
at utbygging blir økonomisk forsvarlig. Utbyggingen forutsetter videre at det ikke
oppstår uforutsette hindringer som medfører at bredbåndsnettet ikke kan leveres på
Kundens adresse, herunder har Kunden ansvar for å innhente nødvendige tillatelser
fra eventuell grunneier, huseier eller annen tredjemann.
6.2 Hvis installasjon/tilknytning ikke har skjedd innen ni måneder etter
avtaleinngåelsen, og dette skyldes forhold som Leverandøren hefter for, kan Kunden
vederlagsfritt gå fra Avtalen ved å erklære dette skriftlig overfor Leverandøren.
Leverandøren kan forlenge leveringsfristen ut over ni måneder etter avtaleinngåelse
dersom manglende eller forsinket levering skyldes hindring utenfor Leverandørens
kontroll. Dette innebærer at det ikke er adgang til vederlagsfritt å gå fra Avtalen i
samsvar med første setning dersom feilen ligger utenfor Leverandørens kontroll.
6.3 Leverandøren tar forbehold om endelig å definere hvor på Kundens eiendom
trasé og fremføringsvei for kabelnettet skal anlegges.
7. RETT TIL GRUNN FOR KABELNETT
7.1 Såfremt det er nødvendig for å levere Tjenesten, har Leverandøren vederlagsfri
og tidsubegrenset rett til framføring av røranlegg, kabler og utstyr på Kundens
eiendom, inklusive bygg, fra tomtegrense og fram til og med hjemmesentralen, jf. art.
9.1.
7.2 Dersom det er nødvendig med framføring over tredjemanns grunn, er det en
forutsetning for gjennomføring av Avtalen at nødvendig tillatelse gis av tredjemann.
7.3 Leverandøren har rett til å koble andre kunder til kabelnettet som går over
Kundens eiendom, såfremt dette kan skje uten vesentlig ulempe for kunden. Ved
behov for graving på kundens eiendom for å koble til andre kunder, skal det inngås
en egen avtale med kunden.
7.4 Kunden bør gjøre seg kjent med kabelføring på egen tomt før eventuelle tiltak
iverksettes. Kunden er ansvarlig for skader som han påfører Leverandørens kabler.
Kunden skal straks informere Leverandøren om skader på Leverandørens kabler.
7.5 Dersom Kundens behov gjør det påkrevd å flytte kabelnettet, har Kunden rett til å
kreve at Leverandøren, eller den Leverandøren utpeker, skal foreta flytting/fjerning
på Kundens regning. Det tas forbehold om at det er teknisk mulig å gjennomføre slik
flytting/fjerning.
7.6 Leverandøren har for egen regning rett til å flytte anlegget dersom Leverandøren
har behov for dette. Leverandøren skal gi Kunden skriftlig forhåndsvarsel og det skal
tas rimelig hensyn til Kundens interesser.
7.7 De ovennevnte rettigheter og plikter gjelder selv om levering av Tjenesten
opphører, uansett årsak.
8. EGENINNSATS
8.1 Når Kunden i henhold til avtale med Leverandøren skal utføre egeninnsats som
nedgraving av rør fram til grunnmur og/eller innendørs kabling fram til
hjemmesentral, må dette utføres innen den frist som er angitt av Leverandøren.
Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Leverandøren for graving og
kabling.
8.2 Dersom egeninnsatsen ikke er utført innen fristen, kan Leverandøren fakturere et
tilleggsgebyr ved installasjon og eventuelt fradrag for egeninnsats faller bort.
Fakturering av Tjenesten vil starte opp fra planlagt leveransedato selv om Kunden
ikke har utført sin del av avtalen.
9. TILKNYTNINGSPUNKTET
9.1 Tilknytningspunktet er hjemmesentralen. Tilknytningspunktet markerer
overgangen mellom Leverandørens anlegg (som inkluderer hjemmesentralen) og
Kundens brukerutstyr, og angir grensene for partenes eiendomsrett og drifts- og
vedlikeholdsansvar. For utstyr som Kunden leier fra Leverandøren, beholder
Leverandøren eiendomsretten samt drifts- og vedlikeholdsansvaret.
9.2 Dersom ikke annet er opplyst, leveres Tjenesten gjennom et kablet
ethernettgrensesnitt. Tjenestens kvalitet og tilgjengelighet kan ikke garanteres ved
bruk av trådløst nettverk da lokale forhold og Kundens utstyr kan innvirke på dette.
10. GENERELT OM BRUK AV UTSTYRET
10.1 Utstyret som stilles til Kundens disposisjon etter denne Avtalen er
Leverandørens eiendom med mindre annet er avtalt.
10.2 Med mindre annet er avtalt monterer Leverandøren hjemmesentralen til
Kunden. Kunden skal selv sørge for nødvendig strømforsyning og forestå all
innvendig kabling fra hjemmesentral til Kundens brukerutstyr i samsvar med
Leverandørens anvisninger.
10.3 Ved eventuelle forstyrrelser på Leverandørens bredbåndsnett skal Kunden
umiddelbart frakoble utstyr som forårsaker forstyrrelsen. Kunden er selv ansvarlig for
at eget utstyr kan benyttes sammen med Utstyret, og kan benyttes til å utnytte
Tjenestene. Utstyret skal brukes i samsvar med Leverandørens spesifikasjoner og
den bruksanvisning som følger Utstyret, med mindre Leverandøren har gitt
avvikende instrukser.
10.4 Kunden har ikke rett til å gjøre inngrep eller endringer i Utstyret eller
Leverandørens bredbåndsnett eller installasjoner for øvrig. Dette omfatter også
omprogrammering og andre endringer i Utstyrets konfigurasjon. Flytting og endring
av fastmontert Utstyr skal kun utføres av Leverandøren etter bestilling fra Kunden.
Pris for dette oppgis på forespørsel.
10.5 Utstyret er kun tillatt brukt i Kundens husstand. Kunden har ikke rett til å selge,
pantsette, låne bort eller leie ut eller på annen måte forføye over hele eller deler av
Utstyret, og har plikt til å påse at utenforstående brukere ikke får anvende Utstyret i
strid med vilkårene i Avtalen. Kunden har ikke rett til å benytte Utstyret til
kommersielle eller lovstridige forhold.
10.6 Kunden har med foranstående begrensninger rett til å installere servere til privat
bruk, dersom de tekniske forutsetninger for dette er tilstede.
10.7 Dersom Kunden oppdager feil eller skader på Utstyret, skal Leverandøren
varsles uten ugrunnet opphold.
10.8 Kunden plikter å tegne brann- og innboforsikring som dekker skade/tap av
Utstyret. Kunden plikter å erstatte Utstyr som blir skadet, mistet, eller stjålet,
begrenset oppad til kr 4 000,-.
10.9 Leverandøren har rett til å skifte ut hele eller deler av Utstyret. Kunden plikter i
et slikt tilfelle å innlevere gammelt og hente nytt Utstyr. Varsel om dette gis på egnet
måte.
11. GENERELT OM BRUK AV TJENESTEN
11.1 Kunden har ikke rett til å benytte Tjenesten til kommersielle eller lovstridige
forhold. Tjenesten kan ikke benyttes til å bruke, kopiere, spre eller på annen måte
utnytte informasjon som er ulovlig, som ikke er ment for Kunden eller som Kunden
har skaffet seg uberettiget tilgang til. Kunden må ved bruk av Tjenesten ikke forsere
fysiske eller elektroniske sperrer, eller på annen måte skaffe seg uberettiget tilgang
til andre tjenester eller systemer som Kunden ikke har rett til å benytte. Vilkår for
bruk av Tjenesten kan også følge av de enkelte Spesielle vilkår.
11.2 Kunden skal oppbevare innloggings- og konfigureringsinformasjon på aktsom
måte slik at uvedkommende ikke får tilgang til opplysningene. Ved mistanke om at
uvedkommende har fått kjennskap til innloggingsdata skal Kunden straks informere
Leverandøren om dette, og få dataene endret. Leverandøren kan i slike tilfeller
midlertidig stenge Tjenesten.
11.3 Kunden er ansvarlig for all bruk som skjer inntil Leverandøren har mottatt
melding fra Kunden og gitt rimelig tid til å forhindre misbruket.
12. STENGING OG BRUKERRESTRIKSJONER
12.1 Leverandøren kan helt eller delvis stenge Kundens tilgang til Tjenesten
umiddelbart og uten forutgående varsel dersom (i) offentlige myndigheter krever
dette eller dette er nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige
grunner (ii) i nødssituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller
miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, omfattende streik eller
lockout, eller ved alvorlig fare for sabotasjer mot nett og tjenester (iii) dersom
Kunden opptrer i strid med gjeldende offentligrettslige regler for Tjenesten, misbruker
Utstyret eller har tilknyttet ikke godkjente tekniske innretninger til Utstyret (iv) ved
vesentlig mislighold, jf. art. 20.2.
12.2 Leverandøren har videre rett til å stenge Kundens tilgang til Tjenesten dersom
Kunden ikke betaler sitt utestående innen forfallsdato, likevel slik at stenging tidligst
kan iverksettes 30 dager etter at det er gitt betalingsoppfordring og varsel om
stenging.
12.3 Stenging på grunn av Kundens mislighold vil normalt omfatte samtlige av
tjenestene som Leverandøren leverer til Kunden, med mindre Kunden gjør
Leverandøren oppmerksom på at misligholdet knytter seg til leveranse av en
bestemt tjeneste.
12.4 Leverandøren er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli
påført som følge av stenging.
12.5 Dersom stengingen skyldes forhold på Kundens side, vil Kunden kunne få
gjenåpnet abonnementet mot å betale et gebyr som følger av Leverandørens til
enhver tid gjeldende prisliste. Før gjenåpning må alle utestående forpliktelser være
betalt.
12.6 Dersom stengingen skyldes forhold på Kundens side, vil Kundens betalingsplikt
for Tjenestene som utgangspunkt fortsette å løpe etter stenging (frem til Kunden sier
opp/avbestiller Tjenesten, eller Leverandøren hever Avtalen; ved slik
oppsigelse/avbestilling/heving vil Kundens betalingsplikt reguleres av punkt 13 og
punkt 20).
12.7 Leverandøren har ikke rett til å sperre Kundens mulighet for å ringe
nødnummer til politi, brannvesen og ambulanse.
12.8 I den utstrekning det er nødvendig av tekniske, driftsmessige eller
vedlikeholdsmessige grunner har Leverandøren etter forutgående varsel rett til
tilgang til Kundens bolig eller de lokaler hvor Utstyret er installert.
12.9 Opplysninger om forventede tilgjengelighetsproblemer og tilsiktede avbrudd i
Tjenesten, feilmeldingstjenester og brukerstøtte vil være tilgjengelig på
Leverandørens nettside.
13. AVTALEPERIODE OG AVBESTILLING, AVBRUDD OG OPPSIGELSE
13.1 Dersom Kunden velger å avbestille Avtalen etter utløpet av angrefristen, men
før installasjon og tilknytning kan foretas, faktureres Kunden avbestillingsgebyr som
nærmere angitt i bestillingsskjemaet.
13.2 Kunden kan ikke avbestille grunntjenesten uten at dette anses som en
avbestilling av Avtalen mellom Kunden og Leverandøren.
13.3 Eventuell bindingstid for de aktuelle Tjenestene fremgår av bestillingsskjema/
oppdragsbekreftelsen, hvor det også skal fremgå tidspunkt for bindingstidens
oppstart og utløp. Dersom Kunden velger å avbestille Tjenesten i bindingstiden
faktureres Kunden et avbruddsgebyr som tilsvarer en forholdsmessig andel av den
økonomiske fordelen som Kunden har hatt som følge av avtalen om bindingstid.
Dersom Kunden ikke har meddelt Leverandøren at levering av Tjenesten ikke
ønskes forlenget senest 1 måned før bindingstidens utløp, forlenges leveransen av
Tjenesten automatisk inntil den sies opp av en av partene med 1 måneds skriftlig
varsel. Dette gjelder med mindre særskilt er angitt i de Spesielle vilkårene for den
aktuelle Tjenesten.
13.4 Levering av Tjenester uten bindingstid kan til enhver tid sies opp av en av
partene med 1 måneds skriftlig varsel regnet fra utløpet av den måned oppsigelsen
ble mottatt i, med mindre annet er angitt i bestillingen eller de Spesielle vilkår for den
enkelte tilleggstjeneste.
13.5 Ved oppsigelse av Avtalen plikter Kunden etter nærmere avtale med
Leverandøren å returnere Utstyret i den stand han mottok det. Kundens løpende
forpliktelse til å betale for Tjenesten gjelder inntil Utstyret er tilbakelevert, med
mindre Kunden erklærer Utstyret mistet. Den løpende forpliktelse gjelder da til
erstatning for Utstyret er betalt. Hjemmesentralen inngår ikke i Utstyret som skal
tilbakeleveres.
13.6 Dersom Kunden er tilknyttet Leverandørens bredbåndsnett gjennom et
Boligselskap og denne avtalen opphører, vil Kundens individuelle avtaler opphøre
samtidig.
14. ENDRING AV TJENESTENE
14.1 For Tjenester uten bindingstid har Leverandøren rett til å foreta
innholdsmessige endringer i Tjenesten og i Tjenestens tekniske spesifikasjoner, etter
minst én måneds varsel. En slik endring kan eksempelvis relateres til endringer hos
kringkaster, pålegg fra offentlig myndighet eller force-majeure hendelser. Dersom
Kunden motsetter seg endringen, skal Leverandøren avstå fra å gjøre endringen
gjeldende eller avslutte Avtalen vederlagsfritt for Kunden fra det tidspunkt endringen
trer i kraft.
14.2 For Tjenester med bindingstid har Leverandøren rett til å foreta
innholdsmessige endringer i Tjenesten og i Tjenestens tekniske spesifikasjoner, etter
minst én måneds varsel, dersom endringen er til gunst for Kunden. Dersom
endringen er påkrevd av offentlige pålegg, force majeure-hendelser, dersom den
skyldes endringer i eller bortfall av distribusjonsrettigheter, eller dersom endringen
skyldes at Leverandørens leverandører erklærer at de ikke lenger vil tilby support
eller vedlikehold som er nødvendig for Tjenesten, kan Leverandøren også foreta
innholdsmessige endringer til ugunst for Kunden, men Kunden har da rett til å
avslutte Avtalen vederlagsfritt fra det tidspunkt endringen trer i kraft.
14.3 Dersom det etter punkt 14.1 og 14.2 ikke er mulig for Leverandøren å gi varsel
én måned før endringen trer i kraft, skal varsel sendes Kunden så snart som mulig.
Kunden har i slike tilfeller rett til å avslutte Avtalen innen én måned fra da varselet
ble sendt. Dersom hele eller deler av denne fristen faller etter endringen har trådt i
kraft, har Kunden likevel rett til å avslutte Avtalen med virkning fra
ikrafttredelsestidspunktet.
14.4 Dersom Kunden fortsetter å bruke Tjenesten etter at endring er trådt i kraft,
anses Kunden for å ha godtatt endringen. Dersom det dreier seg om vesentlige
endringer til ugunst for Kunden som medfører en endring i Avtalens karakter (eks.
basispakke endres til premiumpakke gjennom vesentlige kanal- og prisøkninger),
anses Kunden likevel ikke for å ha godtatt endringen uten etter uttrykkelig aksept.
Dersom uttrykkelig aksept ikke gis, skal Leverandøren avstå fra å gjøre endringen
gjeldende eller avslutte Avtalen vederlagsfritt for Kunden fra det tidspunkt endringen
trer i kraft.
14.5 Oppdateringer, oppgraderinger og programrettelser som er nødvendig for drift
av Tjenesten, regnes ikke som endringer etter dette punkt.
15. PRIS OG ENDRING AV PRIS
15.1 Kunden skal betale de engangskostnader, månedsbeløp, variable- og
bruksavhengige kostnader som er angitt ved bestilling.
15.2 Prisendringer til ugunst for Kunden i avtale med bindingstid kan kun
gjennomføres dersom endringen er påkrevd av force majeure-hendelser eller pålegg
fra offentlig myndighet. Kunden har i så tilfelle krav på minst én måneds varsel før
endringen settes i kraft. Dersom en endring som er til ugunst for Kunden ikke godtas,
skal Leverandøren avstå fra å gjøre endringen eller avslutte Avtalen vederlagsfritt for
Kunden fra det tidspunkt endringen trer i kraft.
15.3 Pris på Tjenester uten bindingstid kan endres med én måneds varsel. En slik
endring kan eksempelvis relateres til endringer hos kringkaster, pålegg fra offentlig
myndighet eller force-majeure hendelser. Dersom Kunden motsetter seg endringen,
skal Leverandøren avstå fra å gjøre endringen gjeldende eller avslutte Avtalen
vederlagsfritt for Kunden fra det tidspunkt endringen trer i kraft.
15.4 Dersom det etter punkt 15.1 og 15.2 ikke er mulig for Leverandøren å gi varsel
én måned før endringen trer i kraft, skal varsel sendes Kunden så tidlig som mulig.
Kunden har i slike tilfeller rett til å avslutte Avtalen innen én måned fra da varselet
ble sendt. Dersom hele eller deler av denne fristen faller etter endringen har trådt i
kraft, har Kunden likevel rett til å avslutte Avtalen med virkning fra
ikrafttredelsestidspunktet.
15.5 Dersom Leverandøren reduserer sine priser for Tjenesten i markedet i løpet av
bindingstiden, vil endringene automatisk gjøres gjeldende for allerede inngåtte
avtaler fra og med den første termin etter bindingstidens utløp.
15.6 Dersom Kunden fortsetter å bruke Tjenesten etter at prisendring har trådt i kraft,
anses Kunden for å ha akseptert prisendringen. Dersom det dreier seg om
vesentlige endringer til ugunst for Kunden som medfører svært betydelige
prisøkninger, anses Kunden likevel ikke for å ha godtatt endringen uten etter
uttrykkelig aksept. Dersom uttrykkelig aksept ikke gis, skal Leverandøren avstå fra å
gjøre endringen gjeldende eller avslutte Avtalen vederlagsfritt for Kunden fra det
tidspunkt endringen trer i kraft.
16. FAKTURERING OG BETALING
16.1 Etableringsavgift faktureres ved påbegynt leveranse. Annen fakturering
påbegynnes umiddelbart etter installasjonen, og omfatter bruk av Tjenesten fra den
dag Tjenesten tidligst kunne blitt tatt i bruk. Fakturagebyr kan tilkomme. For øvrig
følger fakturering og betaling Leverandørens til enhver tid gjeldende
faktureringsrutiner og betalingsvilkår.
16.2 Dersom faktura ikke er betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrente i henhold til
lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr og omkostninger etter
inkassolovgivningen.
16.3 Dersom Kunden mener at det er feil ved utsendt faktura, må det fremsettes
klage til Leverandørens kundeservice innen rimelig tid og senest innen
betalingsfristens utløp.
17. MANGLER OG REKLAMASJON
17.1 Kunden må melde feil til Leverandørens kundeservice innen rimelig tid etter at
feilen ble oppdaget, ellers taper Kunden sin rett til å påberope seg feilen.
18. FEILRETTING
18.1 Feil som ikke er alvorlige og bare angår én kunde vil som hovedregel bli tatt
hånd om innen rimelig tid i normalarbeidstiden på virkedager. Leverandøren er bare
ansvarlig for feil på Utstyret og den del av Tjenesten som er levert av Leverandøren.
Intern kabling i hjemmet (fra hjemmesentral til brukerutstyr) er Kundens ansvar.
18.2 Kunden skal undersøke om feil skyldes egen kabling eller om det ligger i
Utstyret som Leverandøren har levert. Kunden kan bli gjort økonomisk ansvarlig for
kostnader Leverandøren måtte ha i forbindelse med feilretting hvor feilen viser seg å
ligge på Kundens eget utstyr eller egen kabling.
19. PRISAVSLAG
19.1 Ved mangler ved Tjenesten kan Kunden kreve forholdsmessig prisavslag for
den berørte del av Tjenesten. Dette gjelder ikke dersom mangelen rettes uten
opphold.
19.2 Prisavslag gis ikke dersom feilen skyldes Kundens eget utstyr eller kabling, eller
feil på Leverandørens bredbåndsnett eller Utstyret som har sin årsak i at Kunden har
benyttet Utstyret eller Tjenesten i strid med vilkårene i Avtalen.
20. HEVING
20.1 Dersom en av partene vesentlig misligholder sine plikter etter Avtalen, og dette
ikke skyldes forhold som den annen part svarer for, kan den annen part heve
Avtalen med umiddelbar virkning uten foregående varsel.
20.2 Som vesentlig mislighold fra Kundens side regnes blant annet at Kunden ikke
betaler utestående faktura innen 30 dager etter utsendelse av betalingspåminnelse
fra Leverandøren, at Kunden gjør endringer på Utstyret, at Kunden krenker
opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter, eller at Kunden misbruker
bredbåndsnettet eller Tjenesten.
20.3 Dersom Leverandøren hever Avtalen på grunn av Kundens betalingsmislighold,
plikter Kunden straks å innfri samtlige forpliktelser overfor Leverandøren. Videre
plikter Kunden å betale det tap Leverandøren har blitt påført som følge av
misligholdet, herunder utgifter til eventuell henting av Utstyret. Kundens løpende
forpliktelse til å betale for Tjenesten gjelder inntil Utstyret er tilbakelevert, med
mindre Kunden erklærer Utstyret mistet. Den løpende forpliktelse gjelder da til
erstatning for Utstyret er betalt. Hjemmesentralen inngår ikke i Utstyret som skal
tilbakeleveres.
21. ERSTATNING
21.1 Leverandøren er ikke erstatningspliktig for Kundens tap dersom det foreligger
en hindring utenfor Leverandørens kontroll og som Leverandøren ikke med
rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Leverandørens
erstatningsansvar er begrenset til Kundens direkte tap, som omfatter dokumenterte
merutgifter som Kunden har hatt på grunn av det erstatningsbetingende forhold.
Ansvaret er begrenset oppad til den årlige sum Kunden betaler for levering av
Tjenesten på skadetidspunktet.
21.2 Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom Leverandøren har forårsaket
skaden ved grovt uaktsom eller forsettlig opptreden.
21.3 Kundens indirekte tap kan ikke kreves erstattet med mindre tapet skyldes grov
uaktsomhet eller forsettlig opptreden fra Leverandørens side. Indirekte tap omfatter,
men er ikke begrenset til, tap som følge av at Kunden mister eller får skade på data,
tap ved at data blir feilsendt av Leverandøren, tap ved at Kunden blir avskåret fra å
bruke Tjenesten, tapt fortjeneste, avsavnstap og følgetap.
21.4 Kunden er erstatningsansvarlig for det tap Leverandøren blir påført som følge
av Kundens mislighold. Ansvaret er begrenset oppad til den årlige sum Kunden skal
betale for levering av Tjenesten på skadetidspunktet.
21.5 Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom Kunden har forårsaket skaden ved
grovt uaktsom eller forsettlig opptreden.
21.6 Leverandørens erstatningsansvar omfatter ikke tap i forbrukerens
næringsvirksomhet.
22. KUNDENS TAPSBEGRENSNINGSPLIKT OG MEDVIRKNINGSANSVAR
22.1 Kunden skal ved rimelige tiltak begrense sitt tap. Dersom Kunden har medvirket
til skaden, eller unnlatt å begrense skaden eller tapet, skal Leverandørens ansvar
settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom Kunden ikke i rimelig
utstrekning har latt være å fjerne eller minske risikoen for skade. Eksempelvis må
Kunden beskytte Utstyret mot lynnedslag ved å benytte overspenningsvern, samt
frakoble Utstyr når det er fare for tordenvær.
23. FLYTTING
23.1 Dersom Kunden flytter til ny adresse hvor det er teknisk og økonomisk mulig for
Leverandøren å levere Tjenesten, kan Kunden fortsette Avtalen på sin nye adresse.
Den løpende forpliktelse til å betale for Tjenesten løper selv om Tjenesten i en fase
etter flytting ikke er klar for levering, hvis dette skyldes forhold på Kundens side.
Leverandøren kan kreve dekning av ekstrakostnader som er nødvendige for å kunne
videreføre Avtalen på ny lokasjon.
23.2 Dersom Kunden vil si opp Avtalen på grunn av flytting, gjelder standard
oppsigelsestid regulert i punkt 13, med mindre Kunden er i bindingstid. Dersom
Kunden er i bindingstid og ønsker å si opp avtalen grunnet flytting, gjelder de
alminnelige regler for oppsigelse under bindingstiden regulert i punkt 13.
23.3 Kunden må betale det til enhver tid gjeldende gebyr for flytting.
24. OVERDRAGELSE
24.1 Kunden har ikke rett til å overdra Avtalen til tredjepart, herunder
husstandsmedlem, uten Leverandørens forutgående skriftlige samtykke. Samtykke
kan ikke nektes uten saklig grunn. Ved overdragelse påløper et
administrasjonsgebyr og etableringsavgift. Dette gjelder ikke ved overdragelse til
husstandsmedlem ved dødsfall, og til ektefelle/samboer ved samlivsbrudd når
ektefelle/samboer har disponert Tjenesten i minst ett år.
24.2 Før enhver overdragelse kan gjennomføres må Kundens økonomiske
mellomværende med Leverandøren være gjort opp.
24.3 Ny kunde anses å ha godtatt Avtalens vilkår når Tjenesten er tatt i bruk.
24.4 Leverandøren har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen. Ved
slik overdragelse har Kunden rett på minst én måneds varsel. Dersom Kunden
motsetter seg overdragelsen, har Kunden rett til å bringe Avtalen vederlagsfritt til
opphør fra det tidspunkt endringen trer i kraft. Dersom Kunden fortsetter å bruke
Tjenesten etter at varslet overdragelse er trådt i kraft, anses Kunden for å ha godtatt
overdragelsen.
25. ENDRING I AVTALEN
25.1 Leverandørens rett til å foreta endringer i Tjenesten er regulert i punkt 14, mens
Leverandørens rett til å foreta endringer i prisen for Tjenesten er regulert i punkt 15.
For øvrige endringer gjelder dette punkt.
25.2 For Tjenester med bindingstid kan endringer i avtalevilkår til ugunst for Kunden
kun gjennomføres dersom endringen er påkrevd av force majeure- hendelser eller
pålegg fra offentlig myndighet. Kunden har i så tilfelle krav på minst én måneds
varsel før endringen settes i kraft. Dersom en endring som er til ugunst for Kunden
ikke godtas, skal Leverandøren avstå fra å gjøre endringen eller avslutte Avtalen
vederlagsfritt for Kunden fra det tidspunkt endringen trer i kraft.
25.3 For Tjenester uten bindingstid har Leverandøren rett til å endre avtalevilkår
etter minst én måneds varsel. En slik endring kan eksempelvis relateres til endringer
hos kringkaster, pålegg fra offentlig myndighet eller force-majeure hendelser.
Endring til ugunst for Kunden gir Kunden rett til å avslutte Avtalen vederlagsfritt fra
det tidspunkt endringen trer i kraft.
25.4 Dersom det etter punkt 25.2 og 25.3 ikke er mulig for Leverandøren å gi varsel
én måned før endringen trer i kraft, skal varsel sendes Kunden så tidlig som mulig.
Kunden har i slike tilfeller rett til å avslutte Avtalen innen én måned fra da varselet
ble sendt. Dersom hele eller deler av denne fristen faller etter endringen har trådt i
kraft, har Kunden likevel rett til å avslutte Avtalen med virkning fra
ikrafttredelsestidspunktet.
25.5 Dersom Kunden fortsetter å bruke Tjenesten etter at varslet endring er trådt i
kraft, anses Kunden for å ha godtatt endringen. Dersom det dreier seg om vesentlige
endringer i avtalevilkårene til ugunst for Kunden som medfører en endring i Avtalens
karakter, anses Kunden likevel ikke for å ha godtatt endringen uten etter uttrykkelig
aksept. Dersom uttrykkelig aksept ikke gis, skal Leverandøren avstå fra å gjøre
endringen gjeldende eller avslutte Avtalen vederlagsfritt for Kunden fra det tidspunkt
endringen trer i kraft.
26. PERSONVERN OG TAUSHETSPLIKT
26.1 Informasjon om hvordan Leverandøren behandler personopplysninger, hvilke
personopplysninger som behandles, formålet med behandlingen, Kundens
personvern og innsynsrett, og annen informasjon relatert til personvern, er
tilgjengelig i personvernerklæringen som du finner på Leverandørens nettside.
26.2 Leverandøren plikter å bevare taushet overfor uvedkommende om alle
opplysninger Leverandøren har fått om Kunden og Kundens bruk av Tjenesten, med
mindre det foreligger samtykke fra Kunden, hjemmel i lov eller forskrift gitt med
hjemmel i lov, eller som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det er saklig grunn.
27. KOMMUNIKASJON
27.1 Kunden plikter å gi Leverandøren sin adresse, e-postadresse og
mobiltelefonnummer, og aksepterer at Leverandøren benytter disse til å varsle
Kunden om forhold som gjelder Tjenesten og/eller Utstyret omfattet av Avtalen.
Leverandøren kan velge å varsle Kunden i faktura, SMS, e-post eller annen post.
27.2 Dersom Kunden har fått opprettet en e-postadresse gjennom Avtalen med
Leverandøren, kan Leverandøren sende varsler til denne e-postadressen dersom
Leverandøren mangler annen relevant kontaktinformasjon til Kunden.
27.3 På bakgrunn av abonnementet på tjenester Kunden har med Leverandøren, vil
Leverandøren behandle Kundens personopplysninger for å kommunisere elektronisk
med Kunden angående produkter Kunden abonnerer på. Kunden kan gebyrfritt frabe
seg markedsføringshenvendelser ved å kontakte Leverandøren.
28. TVISTER
28.1 Tvister vedrørende Avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom partene
ikke kommer til enighet, kan saken bringes inn for de alminnelige domstoler. Tvister
relatert til Internett, TV og telefoni kan Kunden velge å bringe inn for
Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon. Det vises til
www.brukerklagenemnda.no/

Spesielle vilkår for avtale om
tv- og mediatjenester
Gjelder fra 1. januar 2023
1. Generelt
2. Mediatjenester
3. Autorisert utstyr
4. Endringer i Mediatjenestene, kvalitet og bruk
5. Avtale om leie eller kjøp av digitalt innhold
6. Tilgang til digitalt innhold
7. Lisensiering og rettigheter
8. Generelle bruksbegrensninger
9. Ansvar og omfang av eventuell erstatning
1. GENERELT
1.1 Disse spesielle vilkår («Spesielle Vilkår») gjelder for avtale om leveranse av tv- og mediatjenester
(«Mediatjenestene») som gir tilgang til digitalt innhold («Innhold»). Avtalens parter er Kunden og
Leverandøren som nærmere angitt i bestillingsskjema/ordrebekreftelsen. Begrepet «Kunden»
omfatter både privatkunder («Privatkunder») og kollektive kunder (borettslag/sameier), forutsatt at
Mediatjenestene utnyttes for privat bruk.
1.2 De Spesielle Vilkårene supplerer vilkårene angitt i bestillingsskjema/ordrebekreftelsen og
Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndsbaserte tjenester. Ved motstrid går de Spesielle
Vilkår foran det som er angitt i Alminnelige vilkår.
1.3 Kunden samtykker til at de Spesielle Vilkår og øvrige avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for
kunden i elektronisk format.
1.4 I henhold til Lov om levering av digitale ytelser til forbrukere (digitalytelsesloven) vil
Leverandøren minst én gang per sjette måned varsle Kunden om at leveranse om Mediatjenestene
løper.
2. MEDIATJENESTER
2.1 Bestillingsskjemaet/ordrebekreftelsen angir konkret de Mediatjenestene som er omfattet av
partenes Avtale. Dersom en Privatkunde ønsker å utvide Mediatjenestene kan tilleggstjenester
bestilles. Bestillingen vil bekreftes gjennom en ordrebekreftelse. Mediatjenestene kan sies opp helt
eller delvis iht. reglene for oppsigelse i de Alminnelige vilkår.
2.2 Dersom det gjelder bindingstid for Mediatjenestene er dette angitt i
bestillingsskjemaet/ordrebekreftelsen. Kunden har rett til å si opp Mediatjenestene i bindingstiden
mot å betale Leverandøren erstatning for tap som er en følge av oppsigelsen. Der det særskilt er
forhåndsavtalt en normalerstatning ved avbrudd i bindingstid, vil dette fremgå av
bestillingsskjema/ordrebekreftelse.
2.3 I utgangspunktet har Kunden 14 dagers angrerett på sin bestilling av Mediatjenester. Dersom
Kunden ønsker tilgang til Mediatjenesten før angrefristen er ute, men deretter kansellerer sin
bestilling, må Kunden betale for de dagene Kunden har hatt tilgang til Mediatjenesten.

2.4 Ved en avbestilling fra Kunden, skal Kunden erstatte det tap som følger av avbestillingen i den
grad Leverandøren på dette tidspunktet har påtatt seg å dekke en kostnad eller gitt Kunden en
annen fordel i henhold til bestillingsskjema/ordrebekreftelse.
3. AUTORISERT UTSTYR
3.1 Kunden gis tilgang til Mediatjenester via en dekoder tilkoblet hjemmesentralen, eller til trådløs
ruter godkjent av Leverandøren. Privatkunder kan som utgangspunkt benytte Mediatjenestene på
flere tv-er innen samme husstand ved å leie flere dekodere.
3.2 I tillegg gis Kunden tilgang til enkelte Mediatjenester på autorisert maskin- og
programvareenheter (PCer, MAC og håndholdte enheter) som er godkjent av Leverandøren i
samsvar med begrensingene som følger av Spesielle Vilkår.
3.3 Leverandøren gjør oppmerksom på at Innhold som er lagret på en lagringsenhet, jf. art. 6.3, kan
bli slettet ved havari på utstyr, reparasjoner, og programvareoppdateringer o.l.
4. ENDRINGER I MEDIATJENESTENE, KVALITET OG BRUK
4.1 Leverandøren tilbyr et variert tilbud av Mediatjenester. Leverandøren kjøper inn slike tjenester
fra Altibox AS, som igjen kjøper tjenestene fra tredjemenn. Rettigheter til Innhold vil naturlig variere
over tid og det gis derfor ingen garanti mht. sammensetningen av Mediatjenestene/Innhold i løpet
av Avtalens varighet.
4.2 Leverandøren kan til enhver tid endre den visuelle utformingen og den tekniske funksjonaliteten
i tv-portalen og andre applikasjoner Kunden har tilgang til.
4.3 Leverandøren kan bli pålagt å blokkere tilgangen til Mediatjenester/Innhold som følge av
tredjeparts (herunder kringkaster/programleverandøren/innholdsleverandørene) manglende
rettighetsklarering. Leverandøren skal gi Kunden informasjon om dette så tidlig som mulig.
4.4 For Mediatjenester i eller utenfor bindingstid har Leverandøren rett til å foreta innholdsmessige
endringer, herunder endringer i sammensetningen av TV-kanaler, kanalpakker, innholdstjenester,
poengberegning eller tilbud av filmer og serier. En slik endring kan eksempelvis relateres til
endringer hos kringkaster, pålegg fra offentlig myndighet eller force majeure hendelser.
Innholdsmessige endringer som er til Kundens ugunst, vil varsles med minst én måneds varsel.
Dersom Kunden motsetter seg endringen, skal Leverandøren avstå fra å gjøre endringen gjeldende
eller avslutte Avtalen vederlagsfritt for Kunden fra det tidspunkt endringen trer i kraft.
4.5 Dersom det etter punkt 4.4 ikke er mulig for Leverandøren å gi varsel én måned før endringer
som er til ugunst for Kunden trer i kraft, skal varsel sendes Kunden så tidlig som mulig. Kunden har i
slike tilfeller rett til å avslutte Avtalen med virkning fra ikrafttredelsestidspunktet.
4.6 Midlertidig bortfall av Innhold/kanaler som følge av brudd i forhandlinger om
distribusjonsrettigheter regnes ikke som en varig endring. Ved midlertidig bortfall av
Innhold/kanaler, kan Kunden kun kreve kompensasjon i som et alminnelig mangelskrav. I slike
tilfeller kan Leverandøren velge å kompensere Kunden ved å gi tilgang til alternativt innhold.
Dersom bortfallet, på et gitt tidspunkt, påvirker Mediatjenesten til ugunst for Kunden på en ikkeuvesentlig
måte kan Kunden heve avtalen, med mindre Kunden som kompensasjon aksepterer et
forholdsmessig prisavslag eller erstatning som vil være relatert til antall kanaler, hvor lenge kanalen
er borte, og hvilken TV-pakke kanalen tilhører. I slike tilfeller skal Leverandøren varsle Kunden.
Kundens krav om heving etter dette avsnitt må gjøres gjeldende innen 30 dager etter at Kunden ble
varslet.
4.7 Bildekvaliteten på Innholdet kan oppleves noe forskjellig ut fra kvaliteten på kilden som
Innholdet stammer fra, avspillingsmetode, brukerutstyr etc.

 

4.8 Kunden er ansvarlig for egen og andres bruk av Mediatjenestene. Personlig informasjon og koder
skal oppbevares forsvarlig, og Kunden er ansvarlig for alle handlinger som utføres med Kundens
personlige informasjon.
4.9 Prisendring i henhold til konsumprisindeks eller som følge av økte offentlige skatter og avgifter
gir ikke rett til heving av avtalen.
5. AVTALE OM LEIE ELLER KJØP AV DIGITALT INNHOLD
5.1 I tillegg til at noe Innhold automatisk er en del av Mediatjenestene, kan tilgangen til
Mediatjenester medføre at Privatkunder gis mulighet til å leie eller kjøpe Innhold. Særlige pris- og
leveringsbetingelser for slik leie/kjøp opplyses ved bestilling.
5.2 Kunden vil normalt få tilgang til leid/kjøpt Innhold umiddelbart etter bestilling. Kunden er
innforstått med at det ikke er mulig å angre på leie/kjøp av Innhold.
6. TILGANG TIL DIGITALT INNHOLD
6.1 På bakgrunn av en bestilling av Innhold for kjøp, gis Kunden en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar
rett til å laste ned og lagre en digital kopi av det kjøpte Innholdet på autoriserte og registrerte
håndholdte enheter. Såfremt Kunden har lastet ned det kjøpte Innholdet til sitt private utstyr før
Avtalens opphør, kan Kunden aksessere Innholdet også etter Avtalens opphør.
6.2 Leverandøren tilbyr Kunden en mulighet for å ta opp Innhold som er en del av Mediatjenestene.
Leverandøren kan sette begrensninger for opptaksfunksjonen, herunder restriksjoner for enkelte tvkanaler,
begrensning på antall/total størrelse på opptak, og på hvor lenge opptak forblir tilgjengelig.
6.3 Tilgangen til Innholdet som angitt i punkt 6.1 og 6.2 vil kunne bortfalle;
• dersom tilgangen ikke lengre kan opprettholdes grunnet tekniske forhold hos Leverandøren,
Altibox eller Leverandørens andre leverandører;
• grunnet forhold hos innholdsleverandørene; og
• fra det tidspunkt den aktuelle tv-kanalen tas ut av de Mediatjenestene som Avtalen omfatter.
Leverandøren oppfordrer på denne bakgrunn at Kunden laster ned og lagrer en digital kopi av kjøpt
Innhold.
6.4 For kjøp av Innhold gjelder følgende begrensninger:
• kunden kan bare ha fem (5) autoriserte enheter tilknyttet brukerkontoen samtidig;
• kunden har ikke rett til å bytte ut mer enn tre (3) av de fem (5) autoriserte enhetene tilknyttet
brukerkontoen innenfor en periode på nitti (90) dager;
• en enhet kan ikke være autorisert for mer enn en brukerkonto; og
• det samme Innholdet kan ikke spilles av på mer enn to (2) autoriserte enheter samtidig.
6.5 Leverandøren er ikke ansvarlig for Kundens tilgang til maskinvare eller programvare som kan
være nødvendig for avspilling av Innholdet.
7. LISENSIERING OG RETTIGHETER
7.1 Alt Innholdet er beskyttet av den norske åndsverksloven og tilsvarende lover i andre land,
herunder USA, samt øvrig lovgivning og internasjonale konvensjoner om immaterielle rettigheter.
Denne Avtalen innebærer ikke på noe vis noen overføring av eierskap, rettigheter eller andre
interesser i Mediatjenestene/Innholdet til Kunden.
7.2 Innholdet som Kunden får tilgang til via Mediatjenestene kan bare brukes til personlig, ikkekommersielt
formål. Kunden har ikke rett til å kopiere, distribuere, selge, leie ut, overføre eller
viderelisensiere Innholdet.
7.3 Levering av Innholdet innebærer ingen tildeling av bruksrettigheter utover det som følger av
denne Avtalen.

8. GENERELLE BRUKSBEGRENSNINGER
8.1 Kunden skal ikke forsøke å unngå, fjerne, deaktivere, begrense eller på annen måte hindre
effektiviteten til noen kryptering, rettighetsvarsling eller annen rettighetsbeskyttelse som Innholdet
er omsluttet av eller på annen måte tilknyttet. Kunden har ikke rett til å redigere, endre, oversette
eller skape avledede verker eller tilpasninger av Innholdet. Videre skal Kunden ikke dekompilere,
reprodusere, tilbakevikle (omvendt utvikling), demontere eller på annen måte omgjøre datafilen
Innholdet er lagret i til et format lesbart av mennesker. Kunden har ikke rett til å duplisere eller på
annen måte reprodusere (herunder, men ikke begrenset til ved “brenning”) Innholdet, eller noen del
av dette, på noe fysisk medium, minne eller enhet, herunder, men ikke begrenset til, CD, DVD, VCD,
datamaskiner eller annen maskinvare.
8.2 Kunden har ikke rett til å strømme, laste ned eller overføre Innholdet utenfor europeisk
territorium. Leverandøren har rett til å benytte lokasjonsdata (herunder IP-adresser og andre
geofilter) for å kontrollere om Kunden strømmer, laster ned eller overfører Innholdet utenfor
europeisk territorium, og kan nekte Kunden tilgang til Mediatjenestene dersom det etter
Leverandørens rimelige skjønn er risiko for slik urettmessig bruk.
9. ANSVAR OG OMFANG AV EVENTUELL ERSTATNING
9.1 Erstatning for kontraktsbrudd fra en parts side skal svare til tapet, herunder utlegg, prisforskjell
og tapt fortjeneste, som den andre parten er påført ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel bare
tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet.
9.2 Leverandøren skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for noe tap, skade eller krav
som måtte oppstå som følge av Kundens bruk eller manglende mulighet til å bruke Mediatjenestene
eller Innholdet. Dette gjelder likevel ikke dersom Kunden påføres og kan påvise en konkret og ikke
ubetydelig ulempe ved kontraktsbruddet.

Alle varer kjøpt via vår nettbutikk har 14 dagers angrefrist. Angrefrist skjema medfølger hver bestilling.

De fleste av våre produkter krever montering av elektriker. Av denne grunn sendes ikke gjeldende varer ut før angrefristen er utløpt.

Varer som sendes ut før angrefristen er ute:

 • Eva smarthusprodukter, med unntak av Smart strømstyring startpakke, og TEF pulsmåler.

Retur av Eva Smarthus produkter:

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt.

Tilbakebetaling skal skje uten unødig opphold, og senest 14 dager fra da selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt med kjøperen, skal tilbakebetalingen skje ved bruk av samme betalingsmiddel som kjøperen benyttet.

Kjøperen skal ikke betale noen form for gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Selgeren kan holde tilbakebetalingen tilbake til varene er mottatt, eller til kjøperen har lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake.

Kjøperen må bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten brukes.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Selgeren kan kreve at forbrukeren erstatter verdireduksjon som følge av kjøperens håndtering av varene som ikke har vært nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon.

Retur av TEF pulsmåler:

Dersom kundene ikke ønsker å ha sin sanntidsmåler, må abonnementet sies opp hos Tinn Energi & Fiber, og vi har en returordning til vår leverandør; Hark Technologies.

Retur av Tv-bokser:

Våre TV bokser leies ut. Ved avsluttet abonnement returneres tv-boksene fra kunden og tilbake til oss. Tinn Energi & Fiber sørger for at de leveres som El-avfall. 

For reklamasjon og retur av varer etter angrefristen er utløpt

Ta kontakt med kunderservice@tinnenergi.no